Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 > Kế toán muốn in Sổ nhật ký thu tiền theo mẫu chế độ (Mẫu số S03a1-DN, S03a1-DNN)

Kế toán muốn in Sổ nhật ký thu tiền theo mẫu chế độ (Mẫu số S03a1-DN, S03a1-DNN)


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R23, bổ sung báo cáo Sổ nhật ký thu tiền (bổ sung trên cả TT200, TT133/QĐ48), giúp kế toán có thể xem và in nhằm phục vụ cho công tác báo cáo của đơn vị.

Chi tiết thay đổi

  • Trên danh sách Báo cáo\Tổng hợp bổ sung thêm báo cáo S03a1-DN: Sổ nhật ký thu tiền (Với thông tư 200), S03a1-DNN: Sổ nhật ký thu tiền (Với TT133, QĐ48)

 

  • Chọn Sổ nhật ký thu tiền và thiết lập các tham số tùy chọn

 

  • Sổ nhật ký thu tiền hiển thị đúng theo mẫu chế độ.

 

Lưu ý:

- Trong trường hợp trên tham số tùy chọn có tích chọn cộng gộp theo chứng từ, báo cáo thực hiện cộng gộp theo từng tài khoản có phát sinh nợ đối ứng với tài khoản chọn trên tham số, khi đó diễn giải lấy lên là diễn giải trên thông tin chung.

- Khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME2012, SME2015 và từ các phiên bản trước R23 lên SME2017 phiên bản R23, mặc định bổ sung báo cáo Sổ nhật ký thu tiền trên danh sách mẫu, ngầm định kế toán tổng hợp có toàn quyền đối với báo cáo này.Xem thêm
Kế toán muốn khi lập tờ khai theo TT26 chương trình tự động lấy lên số liệu liên quan chỉ tiêu 32a
Kế toán muốn quản lý công nợ theo đơn mua hàng: Tổng số tiền phải trả theo đơn mua hàng, số đã thanh toán, số đã trả là bao nhiêu
Khi lập xuất kho từ chứng từ bán hàng, kế toán kho mong muốn phiếu xuất kho lấy được mã quy cách như đã chọn trên chứng từ bán hàng để không mất thời gian nhập lại
Khi sử dụng báo cáo tổng hợp tồn kho, kế toán mong muốn xem được giá trị hàng khuyến mại nhằm quản lý chi phí hàng KM và giải trình cho cơ quan thuế.
Kế toán mong muốn có thể lập bảng chấm công dựa trên bảng chấm công đã lập của tháng khác để chấm công được nhanh chóng và thuận tiện hơn
Tư vấn mong muốn khi sử dụng Tiện tích Kiểm tra đối chiếu, chứng từ, sổ sách…kết quả sẽ không hiển thị 2 mục 2.2 và 3.6
Kế toán mong muốn có thể xuất khẩu báo giá ra định dạng fle ảnh để gửi cho đối tác qua ứng dụng trên điện thoại được dễ dàng
Đối với chức năng Lấy đơn giá bán gần nhất theo từng khách hàng, khi lập chứng từ bán hàng cho KH hưởng giá ưu đãi, đơn giá bán sẽ lấy theo chính sách giá thiết lập
Khi xem báo cáo Sổ theo dõi CCDC theo đơn vị sử dụng, kế toán muốn biết được Lý do ghi tăng của từng công cụ để báo cáo cho giám đốc
Kế toán muốn trên bảng tính lương, sau khi xóa dòng nhân viên thì sẽ chọn vào dòng nhân viên liền sau đó
Kế toán mong muốn Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình (mẫu dọc, ngang) có thể lấy được các thông tin ghi chú trên chứng từ bán hàng để phục vụ báo cáo nội bộ
Kế toán muốn in sổ nhật ký chi tiền theo mẫu chế độ (Mẫu số S03a2-DN, S03a2-DNN)
Trên danh sách hợp đồng mua hàng, kế toán muốn số đã trả phản ánh đúng số thực tế với trường hợp thanh toán tiền cho NCC qua ngân hàng nhưng bị trả lại do sai sót thông tin