Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 > Khi sử dụng báo cáo tổng hợp tồn kho, kế toán mong muốn xem được giá trị hàng khuyến mại nhằm quản lý chi phí hàng KM và giải trình cho cơ quan thuế.

Khi sử dụng báo cáo tổng hợp tồn kho, kế toán mong muốn xem được giá trị hàng khuyến mại nhằm quản lý chi phí hàng KM và giải trình cho cơ quan thuế.


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R23, trên Báo cáo Tổng hợp tồn kho bổ sung thêm các cột giá trị tương ứng với cột số lượng nhập/số lượng xuất trên báo cáo giúp kế toán thuận tiện hơn trong việc quản lý chi phí.

Chi tiết thay đổi

  • Vào Báo cáo\Kho\Báo cáo tổng hợp tồn kho thống kê theo <<Không chọn>>

Đối với mẫu chuẩn và mẫu nhiều đơn vị tính, đổi tên các cột thuộc nhóm nhập kho/xuất kho thành có thêm từ "Số lượng" phía trước, bổ sung thêm các cột giá trị tương ứng với từng cột số lượng bao gồm:

  1. Đối với nhóm nhập kho: bổ sung cột

Giá trị TP sản xuất

Giá trị lắp ráp/tháo dỡ

Giá trị nhập lại NVL

Giá trị mua hàng

Giá trị bán trả lại KM

Giá trị bán trả lại khác

Giá trị điều chuyển

Giá trị điều chỉnh

Giá trị nhập khác

2. Đối với nhóm xuất kho: bổ sung cột

Giá trị sản xuất

Giá trị lắp ráp/tháo dỡ

Giá trị mua trả lại, giảm giá

Giá trị bán hàng

Giá trị khuyến mại

Giá trị điều chuyển

Giá trị điều chỉnh

Giá trị xuất khác

Đối với mẫu chi tiết:

1. Bổ sung thêm nhóm Giá trị nhập với các cột:

TP sản xuất

Lắp ráp/tháo dỡ

Nhập lại NVL

Mua hàng

Bán trả lại KM

Bán trả lại khác

Điều chuyển

Điều chỉnh

Nhập khác

2. Bổ sung thêm nhóm Giá trị xuất với các cột:

Sản xuất

Lắp ráp/tháo dỡ

Mua trả lại, giảm giá

Bán hàng

Khuyến mại

Điều chuyển

Điều chỉnh

Xuất khác

  • Thực hiện sửa mẫu báo cáo

 

  • Báo cáo tổng hợp tồn kho sau khi thiết lập hiển thị cột bổ sungXem thêm
Kế toán muốn khi lập tờ khai theo TT26 chương trình tự động lấy lên số liệu liên quan chỉ tiêu 32a
Kế toán muốn quản lý công nợ theo đơn mua hàng: Tổng số tiền phải trả theo đơn mua hàng, số đã thanh toán, số đã trả là bao nhiêu
Khi lập xuất kho từ chứng từ bán hàng, kế toán kho mong muốn phiếu xuất kho lấy được mã quy cách như đã chọn trên chứng từ bán hàng để không mất thời gian nhập lại
Kế toán mong muốn có thể lập bảng chấm công dựa trên bảng chấm công đã lập của tháng khác để chấm công được nhanh chóng và thuận tiện hơn
Kế toán muốn in Sổ nhật ký thu tiền theo mẫu chế độ (Mẫu số S03a1-DN, S03a1-DNN)
Tư vấn mong muốn khi sử dụng Tiện tích Kiểm tra đối chiếu, chứng từ, sổ sách…kết quả sẽ không hiển thị 2 mục 2.2 và 3.6
Kế toán mong muốn có thể xuất khẩu báo giá ra định dạng fle ảnh để gửi cho đối tác qua ứng dụng trên điện thoại được dễ dàng
Đối với chức năng Lấy đơn giá bán gần nhất theo từng khách hàng, khi lập chứng từ bán hàng cho KH hưởng giá ưu đãi, đơn giá bán sẽ lấy theo chính sách giá thiết lập
Khi xem báo cáo Sổ theo dõi CCDC theo đơn vị sử dụng, kế toán muốn biết được Lý do ghi tăng của từng công cụ để báo cáo cho giám đốc
Kế toán muốn trên bảng tính lương, sau khi xóa dòng nhân viên thì sẽ chọn vào dòng nhân viên liền sau đó
Kế toán mong muốn Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình (mẫu dọc, ngang) có thể lấy được các thông tin ghi chú trên chứng từ bán hàng để phục vụ báo cáo nội bộ
Kế toán muốn in sổ nhật ký chi tiền theo mẫu chế độ (Mẫu số S03a2-DN, S03a2-DNN)
Trên danh sách hợp đồng mua hàng, kế toán muốn số đã trả phản ánh đúng số thực tế với trường hợp thanh toán tiền cho NCC qua ngân hàng nhưng bị trả lại do sai sót thông tin