Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 > Đối với chức năng Lấy đơn giá bán gần nhất theo từng khách hàng, khi lập chứng từ bán hàng cho KH hưởng giá ưu đãi, đơn giá bán sẽ lấy theo chính sách giá thiết lập

Đối với chức năng Lấy đơn giá bán gần nhất theo từng khách hàng, khi lập chứng từ bán hàng cho KH hưởng giá ưu đãi, đơn giá bán sẽ lấy theo chính sách giá thiết lập


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R23, khi lập báo giá, Đơn đặt hàng, Chứng từ bán hàng, Hóa đơn, Hợp đồng bán, giám giá hàng bán, trả lại hàng bán, đối với mặt hàng và khách hàng đã thiết lập chính sách giá thì sẽ ưu tiên lấy đơn giá trên chứng từ bán hàng theo chính sách giá trong trường hợp có tích chọn "Cho phép lấy giá bán gần nhất theo từng khách hàng".

Chi tiết thay đổi

Nếu trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung tích chọn Cho phép lấy giá bán gần nhất theo từng khách hàng. Khi lập báo giá, Đơn đặt hàng, Chứng từ bán hàng, Hóa đơn, Hợp đồng bán, giám giá hàng bán, trả lại hàng bán:

  • Trước R23: Phần mềm tự động lấy giá bán trên chứng từ bán hàng gần nhất theo từng khách hàng, không quan tâm là VTHH đó đã được lập chính sách giá hay chưa.
  • Kể từ R23:
  1. Nếu có thiết lập chính sách giá thì lấy đơn giá theo chính sách giá.
  2. Nếu chưa thiết lập chính sách giá thì lấy đơn giá theo đơn giá bán gần nhất. Nếu ko có đơn giá bán gần nhất thì lấy đơn giá theo Đơn giá bán 1 trong danh mục VTHH.

Nếu trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, không tích chọn vào Cho phép lấy giá bán gần nhất theo từng khách hàng. Khi lập báo giá, Đơn đặt hàng, Chứng từ bán hàng, Hóa đơn, Hợp đồng bán, giám giá hàng bán, trả lại hàng bán:

    • Nếu có thiết lập chính sách giá thì lấy đơn giá theo chính sách giá thiết lập.
    • Nếu chưa thiết lập chính sách giá thì lấy đơn giá theo đơn giá bán 1 trong danh mục VTHH tương ứng với từng ĐVT.


Xem thêm
Kế toán muốn khi lập tờ khai theo TT26 chương trình tự động lấy lên số liệu liên quan chỉ tiêu 32a
Kế toán muốn quản lý công nợ theo đơn mua hàng: Tổng số tiền phải trả theo đơn mua hàng, số đã thanh toán, số đã trả là bao nhiêu
Khi lập xuất kho từ chứng từ bán hàng, kế toán kho mong muốn phiếu xuất kho lấy được mã quy cách như đã chọn trên chứng từ bán hàng để không mất thời gian nhập lại
Khi sử dụng báo cáo tổng hợp tồn kho, kế toán mong muốn xem được giá trị hàng khuyến mại nhằm quản lý chi phí hàng KM và giải trình cho cơ quan thuế.
Kế toán mong muốn có thể lập bảng chấm công dựa trên bảng chấm công đã lập của tháng khác để chấm công được nhanh chóng và thuận tiện hơn
Kế toán muốn in Sổ nhật ký thu tiền theo mẫu chế độ (Mẫu số S03a1-DN, S03a1-DNN)
Tư vấn mong muốn khi sử dụng Tiện tích Kiểm tra đối chiếu, chứng từ, sổ sách…kết quả sẽ không hiển thị 2 mục 2.2 và 3.6
Kế toán mong muốn có thể xuất khẩu báo giá ra định dạng fle ảnh để gửi cho đối tác qua ứng dụng trên điện thoại được dễ dàng
Khi xem báo cáo Sổ theo dõi CCDC theo đơn vị sử dụng, kế toán muốn biết được Lý do ghi tăng của từng công cụ để báo cáo cho giám đốc
Kế toán muốn trên bảng tính lương, sau khi xóa dòng nhân viên thì sẽ chọn vào dòng nhân viên liền sau đó
Kế toán mong muốn Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình (mẫu dọc, ngang) có thể lấy được các thông tin ghi chú trên chứng từ bán hàng để phục vụ báo cáo nội bộ
Kế toán muốn in sổ nhật ký chi tiền theo mẫu chế độ (Mẫu số S03a2-DN, S03a2-DNN)
Trên danh sách hợp đồng mua hàng, kế toán muốn số đã trả phản ánh đúng số thực tế với trường hợp thanh toán tiền cho NCC qua ngân hàng nhưng bị trả lại do sai sót thông tin