Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 > Kế toán muốn quản lý công nợ theo đơn mua hàng: Tổng số tiền phải trả theo đơn mua hàng, số đã thanh toán, số đã trả là bao nhiêu

Kế toán muốn quản lý công nợ theo đơn mua hàng: Tổng số tiền phải trả theo đơn mua hàng, số đã thanh toán, số đã trả là bao nhiêu


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R23, chương trình bổ sung thêm cột Đơn mua hàng lên giao diện Nhập số dư đầu kỳ công nợ nhà cung cấp và trên các chứng từ thuộc phân hệ Quỹ, Ngân hàng và Tổng hợp. Mục đích giúp kế toán có thể dễ dàng quản lý công nợ theo đơn mua hàng

Các bước thực hiện

Khi khai báo số dư đầu kỳ công nợ nhà cung cấp

  • Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhà cung cấp.
  • Thực hiện nhập chi tiết công nợ nhà cung cấp: chương trình cho phép nhập chi tiết theo đơn mua hàng

Khi lập chứng từ trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng và Tổng hợp

  • Chương trình cho phép khai báo chi tiết theo Đơn mua hàng.

Xem báo cáo quản lý công nợ theo đơn mua hàng

  • Vào menu Báo cáo\Mua hàng\Chi tiết công nợ phải trả theo nhà cung cấp chọn thống kê theo Đơn mua hàng.
  • Nhấn Đồng ý chương trình hiển thị báo cáo sau:


Xem thêm
Kế toán muốn khi lập tờ khai theo TT26 chương trình tự động lấy lên số liệu liên quan chỉ tiêu 32a
Khi lập xuất kho từ chứng từ bán hàng, kế toán kho mong muốn phiếu xuất kho lấy được mã quy cách như đã chọn trên chứng từ bán hàng để không mất thời gian nhập lại
Khi sử dụng báo cáo tổng hợp tồn kho, kế toán mong muốn xem được giá trị hàng khuyến mại nhằm quản lý chi phí hàng KM và giải trình cho cơ quan thuế.
Kế toán mong muốn có thể lập bảng chấm công dựa trên bảng chấm công đã lập của tháng khác để chấm công được nhanh chóng và thuận tiện hơn
Kế toán muốn in Sổ nhật ký thu tiền theo mẫu chế độ (Mẫu số S03a1-DN, S03a1-DNN)
Tư vấn mong muốn khi sử dụng Tiện tích Kiểm tra đối chiếu, chứng từ, sổ sách…kết quả sẽ không hiển thị 2 mục 2.2 và 3.6
Kế toán mong muốn có thể xuất khẩu báo giá ra định dạng fle ảnh để gửi cho đối tác qua ứng dụng trên điện thoại được dễ dàng
Đối với chức năng Lấy đơn giá bán gần nhất theo từng khách hàng, khi lập chứng từ bán hàng cho KH hưởng giá ưu đãi, đơn giá bán sẽ lấy theo chính sách giá thiết lập
Khi xem báo cáo Sổ theo dõi CCDC theo đơn vị sử dụng, kế toán muốn biết được Lý do ghi tăng của từng công cụ để báo cáo cho giám đốc
Kế toán muốn trên bảng tính lương, sau khi xóa dòng nhân viên thì sẽ chọn vào dòng nhân viên liền sau đó
Kế toán mong muốn Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình (mẫu dọc, ngang) có thể lấy được các thông tin ghi chú trên chứng từ bán hàng để phục vụ báo cáo nội bộ
Kế toán muốn in sổ nhật ký chi tiền theo mẫu chế độ (Mẫu số S03a2-DN, S03a2-DNN)
Trên danh sách hợp đồng mua hàng, kế toán muốn số đã trả phản ánh đúng số thực tế với trường hợp thanh toán tiền cho NCC qua ngân hàng nhưng bị trả lại do sai sót thông tin