Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Đối với các chứng từ ghi tăng của TSCĐ đã có phát sinh, chương trình không cho phép sửa một số thông tin quan trọng để đảm bảo số liệu được chính xác. Để sửa được các chứng từ ghi tăng này, kế toán phải xóa các chứng từ phát sinh liên quan.
2. Các bước thực hiện
  • Vào phân hệ Tài sản cố định, tại tab Sổ tài sản. Mở tài sản muốn thực hiện sửa.
  • Tại giao diện Sửa tài sản cố định, nhấn vào tại đây.

  • Chương trình sẽ hiển thị danh sách chứng từ phát sinh của TSCĐ. 

  • Để sửa chứng từ ghi tăng của TSCĐ, kế toán thực hiện xóa lần lượt các chứng từ phát sinh, từ chứng từ phát sinh muộn nhất (có Ngày hạch toán lớn nhất), đến các chứng từ phát sinh trước đó, cho đến hết.
  • Mở từng chứng từ phát sinh theo thứ tự nói trên, nhấn Xóa.

Lưu ýVới các chứng từ phát sinh đã ghi sổ, cần thực hiện Bỏ ghi sau đó Xóa chứng từ.


Xem thêm