Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến TSCĐ > Làm thế nào để xóa chứng từ của tài sản cố định/công cụ dụng cụ khi xóa chứng từ không thành công?

Làm thế nào để xóa chứng từ của tài sản cố định/công cụ dụng cụ khi xóa chứng từ không thành công?


Câu hỏi: Làm thế nào để xóa chứng từ của tài sản cố định/công cụ dụng cụ khi xóa chứng từ không thành công?

Hướng dẫn:

Chương trình không cho phép xóa các chứng từ của tài sản cố định/công cụ dụng cụ trong các trường hợp sau:
  • Xóa chứng từ ghi tăng của tài sản cố định (TSCĐ) đã có phát sinh chứng từ liên quan.
  • Xóa chứng từ Khai báo tài sản đầu kỳ khi kế toán đã thực hiện khóa sổ kỳ kế toán.
  • Xóa chứng từ Ghi tăng tài sản cố định có Ngày ghi tăng nhỏ hơn hoặc bằng ngày khóa sổ kỳ kế toán.
1. Trường hợp 1: Xóa chứng từ ghi tăng của tài sản cố định đã có phát sinh chứng từ liên quan.
Chương trình không cho phép xóa các chứng từ ghi tăng của tài sản cố định/công cụ dụng cụ đã có phát sinh chứng từ liên quan để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu. Do vậy khi xóa chương trình sẽ hiển thị thông báo:

Để xóa được chứng từ này, kế toán thực hiện như sau:
  • Tại cột Xem phát sinh. Nhấn Chi tiết. Chương trình sẽ hiển thị danh sách các chứng từ phát sinh.  
  • Kế toán thực hiện xóa lần lượt các chứng từ, từ chứng từ có ngày phát sinh muộn nhất (có Ngày hạch toán lớn nhất) đến các chứng từ phát sinh trước đó, cho đến hết.
  • Mở từng chứng từ phát sinh theo thứ tự nói trên, nhấn Xóa.

Lưu ý: Với các chứng từ phát sinh đã ghi sổ, cần thực hiện Bỏ ghi sau đó Xóa chứng từ.
2. Trường hợp 2: Xóa chứng từ Khai báo tài sản đầu kỳ khi kế toán đã thực hiện khóa sổ kỳ kế toán.
Chương trình không cho phép xóa các chứng từ khai báo tài sản đầu kỳ khi kế toán đã thực hiện khóa sổ kỳ kế toán để đảm báo số liệu đã khóa sổ không bị thay đổi. Do vậy khi xóa chương trình sẽ hiển thị thông báo:

Để xóa được chứng từ, kế toán cần Bỏ khóa sổ kỳ kế toán về Ngày bắt đầu hạch toán trên dữ liệu - 1. Xem hướng dẫn bỏ khóa sổ kỳ kế toán tại đây.
3. Trường hợp 3: Xóa các chứng từ Ghi tăng tài sản cố định có Ngày ghi tăng nhỏ hơn hoặc bằng ngày khóa sổ kỳ kế toán.
Chương trình không cho phép xóa các chứng từ Ghi tăng tài sản cố định có Ngày ghi tăng <= Ngày khóa sổ kỳ kế toán để đảm bảo số liệu đã khóa sổ không bị thay đổi. Do vậy khi thực hiện xóa chương trình hiển thị thông báo:

Để xóa được chứng từ này, kế toán thực hiện Bỏ khóa sổ kỳ kế toán về ngày < Ngày ghi tăng của TSCĐ. Xem hướng dẫn bỏ khóa sổ kỳ kế toán tại đây.
Thực hiện tương tự như trên đối với các trường hợp xóa chứng từ ghi tăng của CCDC không thành công.


Xem thêm