Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu hỏi: Làm thế nào để ghi tăng tài sản cố định?

Hướng dẫn:

Việc ghi tăng tài sản cố định có thể được thực hiện trên phần mềm ở 2 giao diện sau:

  • Khai báo tài sản cố định đầu kỳ
  • Ghi tăng tài sản cố định

Tùy vào Ngày ghi tăng của tài sản cố định (TSCĐ), kế toán sẽ thực hiện việc ghi tăng TSCĐ tại chức năng tương ứng.

1. Kế toán so sánh giữa Ngày ghi tăng của TSCĐ với Ngày bắt đầu hạch toán trên dữ liệu (xem tại menu Tệp\Thông tin dữ liệu)

2. Với các TSCĐ ghi tăng trước ngày bắt đầu của dữ liệu kế toán (Ngày ghi tăng của TSCĐ < Ngày bắt đầu) thì kế toán sử dụng chức năng Khai báo tài sản cố định đầu kỳ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
3. Với các TSCĐ mua mới trong kỳ (Ngày ghi tăng của TSCĐ >= Ngày bắt đầu) thì kế toán sử dụng chức năng Ghi tăng tài sản cố định. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Trường hợp đã khóa sổ kỳ kế toán thì cần thực hiện như sau:

Bước 1: Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.
  • Nếu TSCĐ có Ngày ghi tăng < Ngày bắt đầu thì bỏ khóa sổ về Ngày bắt đầu – 1.
  • Nếu TSCĐ có Ngày ghi tăng >= Ngày bắt đầu thì bỏ khóa sổ về ngày < Ngày ghi tăng của TSCĐ.
Xem hướng dẫn bỏ khóa sổ tại đây.
Bước 2: Ghi tăng TSCĐ theo hướng dẫn ở trên.


Xem thêm