Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến TSCĐ > Làm thế nào để ghi tăng tài sản cố định/công cụ dụng cụ khi tôi đã thực hiện khóa sổ kỳ kế toán

Làm thế nào để ghi tăng tài sản cố định/công cụ dụng cụ khi tôi đã thực hiện khóa sổ kỳ kế toán


Câu hỏi: Khi tôi ghi tăng tài sản cố định nhưng phần mềm cảnh báo: "Chức năng ghi tăng dùng để ghi tăng TSCĐ mua mới trong kỳ nên ngày ghi tăng phải lớn hơn ngày <ngày khóa sổ>. Nếu bạn muốn khai báo số dư TSCĐ đầu kỳ, vui lòng bỏ khóa sổ kế toán về ngày <ngày bắt đầu sử dụng> và sử dụng chức năng Khai báo tài sản đầu kỳ." thì tôi phải làm thế nào?

Hướng dẫn:
Sau khi kế toán khóa sổ kỳ kế toán, chương trình sẽ không cho phép thay đổi dữ liệu từ ngày khóa sổ trở về trước để đảm bảo tính chính xác và nhất quán khi lên báo cáo. Do vậy, khi ghi tăng tài sản cố định có Ngày ghi tăng <= Ngày khóa sổ, chương trình sẽ cảnh báo như sau:

Để ghi tăng tài sản cố định, kế toán thực hiện như sau:
 • Nếu kế toán muốn khai báo tài sản đã phát sinh từ trước ngày bắt đầu hạch toán trên dữ liệu (Ngày ghi tăng < Ngày bắt đầu hạch toán) thì thực hiện như sau:
  • Bỏ khóa sổ kỳ kế toán về ngày bắt đầu hạch toán trên dữ liệu - 1. Xem hướng dẫn cách bỏ khóa sổ kỳ kế toán tại đây
  • Sau đó, thực hiện ghi tăng TSCĐ tại giao diện Khai báo tài sản đầu kỳ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Nếu kế toán muốn ghi tăng tài sản mua mới trong kỳ (Ngày ghi tăng >= Ngày bắt đầu hạch toán trên dữ liệu) thì thực hiện như sau:
  • Bỏ khóa sổ kỳ kế toán về trước ngày ghi tăng của TSCĐ.
  • Sau đó, thực hiện ghi tăng TSCĐ tại giao diện Ghi tăng tài sản. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Kế toán thực hiện thao tác tương tự như trên với ghi tăng công cụ dụng cụ.
 • Xem hướng dẫn khai báo CCDC đầu kỳ tại đây.
Lưu ý:
 • Xem thêm các tình huống ghi tăng của tài sản cố định tại đây.
 • Xem thêm các tình huống ghi tăng của công cụ dụng cụ tại đây.


Xem thêm