Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R39 > Thông báo cho KH khi sắp hết hoặc đã hết thời hạn sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử để KH gia hạn/mua thêm

Thông báo cho KH khi sắp hết hoặc đã hết thời hạn sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử để KH gia hạn/mua thêm


1. Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R39, chương trình thông báo cho khách hàng khi sắp hết hoặc đã hết thời gian sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử để khách hàng có kế hoạch gia hạn hoặc mua thêm hóa đơn.
2. Chi tiết thay đổi
   • Từ phiên bản R39 trở về trước, chương trình chưa thông báo cho khách hàng khi sắp hết hoặc đã hết thời gian sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử.
      • Từ phiên bản R39 trở đi, chương trình thông báo cho khách hàng khi sắp hết hoặc đã hết thời gian sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử để khách hàng gia hạn hoặc mua thêm. Nội dung thông điệp tới khách hàng như sau:
      • Trường hợp 1: Khi thời hạn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử lớn hơn 30 ngày nhưng số lượng hóa đơn điện tử còn lại nhỏ hơn hoặc bằng 10% số lượng hóa đơn lần mua gần nhất thì khi vào các phân hệ Hóa dơn điện tử, Quản lý hóa đơn, Phân tích tài chính, Bán hàng chương trình sẽ hiển thị thông báo:
      • Trường hợp còn hóa đơn điện tử được sử dụng

      Lưu ý: Chương trình sẽ hiển thị thông báo tại 3 mốc(5% < Số HĐ còn lại <= 10% trên tổng số hóa đơn NSD mua lần gần nhất, 1% < Số HĐ còn lại <= 5% trên tổng số hóa đơn NSD mua lần gần nhất, 0 < Số HĐ còn lại <= 1% trên tổng số hóa đơn NSD mua lần gần nhất. Tại mỗi mốc chương trình chỉ hiển thị 1 lần duy nhất.
      • Trường hợp hết hóa đơn điện tử được sử dụng

      Lưu ý: Khi hết hóa đơn, mỗi phiên làm việc chương trình sẽ hiển thị thông báo 1 lần, đồng thời khi phát hành hoặc phát hành hàng loạt chương trình cũng sẽ hiển thị thông báo này.
       => Kế toán có thể nhấn Mua thêm để mua thêm gói hóa đơn hoặc nhấn Tiếp tục sử dụng để đóng thông báo và sử dụng tiếp phần mềm.
       • Trường hợp 2: Khi thời hạn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử nhỏ hơn 30 ngày nhưng số lượng hóa đơn điện tử còn lại lớn hơn 10% số lượng hóa đơn lần mua gần nhất thì khi vào các phân hệ Hóa dơn điện tử, uản lý hóa đơn, Phân tích tài chính, Bán hàng chương trình sẽ hiển thị thông báo:

       => Kế toán nhấn Gia hạn/Mua thêm để gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc nhấn Tiếp tục sử dụng để đóng thông báo và tiếp tục sử dụng phần mềm.
       • Trường hợp 3: Khi thời hạn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử nhỏ hơn 30 ngày và số lượng hóa đơn điện tử còn lại nhỏ hơn 10% số lượng hóa đơn lần mua gần nhất thì khi vào các phân hệ Hóa dơn điện tử, Quản lý hóa đơn, Phân tích tài chính, Bán hàng chương trình sẽ hiển thị thông báo:
       • Trường hợp còn hóa đơn điện tử được sử dụng


       Lưu ý: Chương trình sẽ hiển thị thông báo tại các mốc:Trước khi hết hạn 16 -30 ngày, Trước khi hết hạn 8 -15 ngày, Trước khi hết hạn 4 -7 ngày, Trước khi hết hạn 2 -3 ngày, Trước khi hết hạn 1 ngày. Tại các mốc về ngày sẽ có 3 mốc về số lượng hóa đơn. Tại mỗi mốc chương trình chỉ hiển thị thông báo 1 lần duy nhất.
       • Trường hợp hết số lượng hóa đơn điện tử được sử dụng.

         => Kế toán nhấn Gia hạn/Mua thêm để gia hạn dịch vụ hóa đơn điện tử và mua thêm số lượng hóa đơn
       • Trường hợp 4: Khi hết thời hạn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử thì khi vào các phân hệ Hóa dơn điện tử, Quản lý hóa đơn, Phân tích tài chính, Bán hàng hoặc phát hành hóa đơn điện tử, chương trình sẽ hiển thị thông báo:

       • Trường hợp 5: Khi hết số lượng hóa đơn được sử dụng hoặc hết hạn sử dụng phần mềm mà khách hàng đang có đơn hàng mua Meinvoice có trạng thái cấp tài nguyên là Chưa cấp tài nguyên hoặc Chờ duyệt thì khi phát hành hoặc phát hành hàng loạt chương trình sẽ hiển thị thông báo:

       • Trường hợp 6: Khi phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt nhưng số hóa đơn còn được sử dụng không đủ để phát hành. Ví dụ: Khách hàng chỉ còn lại 2 hóa đơn được sử dụng nhưng khi phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt thì chọn 3 hóa đơn để phát hành. Khi thực hiện phát hành chương trình sẽ hiển thị cảnh báo.


       Xem thêm
       Kế toán mong muốn chương trình chỉ ra được các nguyên nhân gây chênh lệch các chỉ tiêu trên báo cáo KQHDKD và bảng cân đối tài khoản để xem xét hướng xử lý thích hợp
       Tại lần đăng nhập đầu tiên của máy trạm, kế toán mong muốn tên máy chủ SQL lấy theo tên máy chủ cùng mạng lan và thông báo có hướng dẫn cụ thể giúp quá trình đăng nhập được thuận tiện
       Khi đăng ký GPSD, kế toán mong muốn chương trình chỉ rõ mã chi nhánh lấy từ đâu và khai báo như thế nào cho hợp lý nhằm thuận tiện hơn
       Khi vào phân hệ giá thành, kế toán muốn phần công trình/đơn hàng/hợp đồng thể hiện được có thể dùng để tập hợp giá thành và có tài liệu hướng dẫn cho TH này để thuận tiện hơn trong công việc
       Khi xem sổ chi tiết VTHH, kế toán mong muốn chương trình cảnh báo, gợi ý giải pháp cho 1 số TH số dư tại thời điểm bị âm để kế toán không cần nhờ MISA hỗ trợ
       Khi xóa công trình đã có phát sinh, kế toán mong muốn chương trình có gợi ý giải pháp hoặc có tài liệu hướng dẫn để xóa được công trình
       Kế toán mong muốn chương trình có hướng dẫn nhập số dư ngay tại giao diện nhập số dư tồn kho vật tư, hàng hóa để không mất công gọi lên tổng đài nhờ MISA hỗ trợ
       Cải tiến luồng mua và cấp tài nguyên tự động sản phẩm Meinvoice để khách hàng nhanh chóng sử dụng được hóa đơn điện tử
       Giám đốc muốn báo cáo tổng hợp bán hàng theo KH và mặt hàng, báo cáo tổng hợp bán hàng theo nhân viên và mặt hàng có số điện thoại và địa chỉ của nhân viên và khách hàng để liên hệ khi cần
       Khi hạch toán đơn tiền tệ, tại giao diện nhập số dư đầu kỳ cho TK ngân hàng, kế toán muốn chương trình có hướng dẫn xử lý cho TH không nhập được số dư đầu kỳ TK 1122
       Khi hạch toán khấu trừ thuế GTGT trên chứng từ NVK, kế toán mong muốn chương trình không cảnh báo hoặc thông báo cụ thể để tránh kế toán hiểu nhầm
       Khi in BC LCTT gián tiếp trong phần Báo cáo, kế toán mong muốn chương trình yêu cầu lập và lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập để số liệu lên báo cáo được chính xác
       Khi xem các báo cáo chi tiết, trường hợp xem chứng từ không tồn tại, kế toán mong muốn chương trình cảnh báo nên bảo trì lại dữ liệu để báo cáo xem được chính xác nhất
       Kế toán muốn người dùng nào lập lịch hẹn trên phân hệ Công việc thì chỉ nhắc lịch với người đó để không ảnh hưởng đến người dùng khác
       Cho phép mua thêm và gia hạn dịch vụ hóa đơn điện tử Meinvoice trên MISA SME NET 2017