Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R43 > Bổ sung Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu của HTX (Mẫu số F02 - HTX) để đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình biến động nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của đơn vị HTX

Bổ sung Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu của HTX (Mẫu số F02 - HTX) để đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình biến động nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của đơn vị HTX


1. Mục đích

Từ phiên bản MISA SME.NET 2017 R43, chương trình hỗ trợ các hợp tác xã xem được Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu của HTX (Mẫu số F02 - HTX) theo quy định của thông tư 24.
2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Chỉ đáp ứng việc lập Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu của HTX (Mẫu số F02 - HTX) cho dữ liệu theo thông tư 133.
  • Giả sử, kế toán hợp tác xã muốn xem Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu của HTX (Mẫu số F02 - HTX) thì thực hiện như sau:
  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, chứng từ, chọn In báo cáo tài chính của Hợp tác xã 

  • Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, sửa lại Tên tài khoản của TK 4111 từ Vốn góp của chủ sở hữu thành Vốn góp của thành viên

  • Tiếp tục thêm TK 442 - Nguồn vốn trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước; và mở thêm các tiết khoản của TK 418 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
  • TK 4181: Quỹ đầu tư phát triển
  • TK 4182: Quỹ dự phòng tài chính
  • TK 4188: Quỹ khác
  • Khai báo số dư đầu kỳ và lập phát sinh trong kỳ
  • Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, thực hiện nhập số dư cho các tài khoản 4111, 442, 418, 421

  • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào các tài khoản trên theo đúng chế độ kế toán ban hành theo thông tư 24/2017/TT-BTC.

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Lập BCTC\Nhấn Thêm, chọn Báo cáo Hợp tác xã (F02, F03, F04) hoặc nhấn chuột phải, chọn Báo cáo hợp tác xã (F02, F03, F04).

  • Nhấn Đồng ý, hiển thị báo cáo
  Lưu ýCó thể xem cách thiết lập công thức lấy dữ liệu lên Báo cáo tài chính và thiết lập lại các công thức này bằng cách chọn chức năng Thiết lập công thức. Chi tiết cách thực hiện xem tại đây .

  • In báo cáo


  Xem thêm
  Đối với KH áp dụng TT133, kế toán muốn hạch toán bút toán mua hàng không qua kho vào TK154 nhanh hơn mà không phải qua bước thiết lập tài khoản ngầm định
  Trên chứng từ nghiệp vụ khác, phần Tab thuế, kế toán mong muốn chương trình sẽ căn cứ vào TK thuế GTGT để xác định hóa đơn đó thuộc hóa đơn mua vào hay bán ra nhằm đảm bảo việc lập tờ khai, bảng kê bán ra, mua vào được chính xác.
  Kế toán muốn nhanh chóng phát hành được hóa đơn điện tử ngay trên danh sách xuất hóa đơn của phân hệ bán hàng
  Cải tiến danh sách hóa đơn điện tử để kế toán nhanh chóng biết được hóa đơn nào chưa phát hành để thực hiện phát hành hóa đơn điện tử
  Cập nhật danh mục ngành kinh tế trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) theo phần mềm HTKK 3.8.6 .
  Sửa đổi ràng buộc chỉ tiêu [28a] trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK 3.8.6
  Bổ sung Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ (Mẫu số F03 - HTX) để đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình thu, chi của hoạt động tín dụng nội bộ của đơn vị trong một kỳ báo cáo
  Bổ sung Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn (Mã số F04 - HTX) để đáp ứng nhu cầu tổng hợp tình hình cho thành viên hợp tác xã vay vốn, thu nợ (gốc và lãi) theo từng kỳ hạn cho vay
  Yêu cầu hóa đơn phát hành phải có tiêu thức số lượng lớn hơn 0 theo đúng quy định của TT32
  Khi lập hóa đơn có số tiền chiết khấu lớn hơn giá trị của hóa đơn thì cảnh báo cho người dùng biết, tránh lập hóa đơn với số tiền âm
  Yêu cầu phần mềm không được cho phép hủy hóa đơn trong khoảng bất kỳ trong dãy số chưa sử dụng mà phải hủy số hóa đơn liên tục từ số tiếp sau số hóa đơn đã sử dụng lớn nhất
  Bổ sung thêm thông báo khi đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử trường hợp KH dùng phiên bản cũ và trường hợp đã hết hạn
  Cải tiến thông điệp Marketing phần mềm hóa đơn điện tử để gia tăng số lượng khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ119