Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R43 > Khi lập hóa đơn có số tiền chiết khấu lớn hơn giá trị của hóa đơn thì cảnh báo cho người dùng biết, tránh lập hóa đơn với số tiền âm

Khi lập hóa đơn có số tiền chiết khấu lớn hơn giá trị của hóa đơn thì cảnh báo cho người dùng biết, tránh lập hóa đơn với số tiền âm


1. Mục đích

Theo quy định của cơ quan thuế thông tin tổng tiền chiết khấu thương mại không được lớn hơn tổng giá trị hàng hóa dịch vụ. Trường hợp, số tiền chiết khấu lớn hơn giá trị bán hàng trên hóa đơn thì lập hóa đơn riêng theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Từ phiên bản MISA SME.NET 2017 R43, chương trình sẽ cảnh báo khi cất chứng từ có tổng tiền chiết khấu lớn hơn tổng tiền hàng.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R43: Chương trình cho phép hạch toán tổng tiền chiết khấu lớn hơn tổng tiền hàng.

Từ phiên bản R43: Chương trình sẽ cảnh báo khi cất chứng từ có tổng tiền chiết khấu lớn hơn tổng tiền hàng.
  • Giả sử, kế toán lập hóa đơn bán hàng có tổng tiền chiết khấu lớn hơn tổng tiền hàng, khi cất sẽ hiển thị cảnh báo


  Lưu ý:
  • Kế toán sẽ được cảnh báo tương tự khi cất chứng từ bán hàng, giảm giá hàng bán có tổng tiền chiết khấu lớn hơn tổng tiền hàng
  • Đối với chứng từ phát sinh ngoại tệ, chương trình sẽ căn cứ theo số tiền nguyên tệ để cảnh báo
  • Khi nhập khẩu excel các chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng, giảm giá hàng bán, chương trình chỉ nhập khẩu chứng từ có tổng tiền chiết khẩu nhỏ hơn hoặc bằng tổng tiền hàng.


  Xem thêm
  Đối với KH áp dụng TT133, kế toán muốn hạch toán bút toán mua hàng không qua kho vào TK154 nhanh hơn mà không phải qua bước thiết lập tài khoản ngầm định
  Trên chứng từ nghiệp vụ khác, phần Tab thuế, kế toán mong muốn chương trình sẽ căn cứ vào TK thuế GTGT để xác định hóa đơn đó thuộc hóa đơn mua vào hay bán ra nhằm đảm bảo việc lập tờ khai, bảng kê bán ra, mua vào được chính xác.
  Kế toán muốn nhanh chóng phát hành được hóa đơn điện tử ngay trên danh sách xuất hóa đơn của phân hệ bán hàng
  Cải tiến danh sách hóa đơn điện tử để kế toán nhanh chóng biết được hóa đơn nào chưa phát hành để thực hiện phát hành hóa đơn điện tử
  Bổ sung Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu của HTX (Mẫu số F02 - HTX) để đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình biến động nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của đơn vị HTX
  Cập nhật danh mục ngành kinh tế trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) theo phần mềm HTKK 3.8.6 .
  Sửa đổi ràng buộc chỉ tiêu [28a] trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK 3.8.6
  Bổ sung Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ (Mẫu số F03 - HTX) để đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình thu, chi của hoạt động tín dụng nội bộ của đơn vị trong một kỳ báo cáo
  Bổ sung Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn (Mã số F04 - HTX) để đáp ứng nhu cầu tổng hợp tình hình cho thành viên hợp tác xã vay vốn, thu nợ (gốc và lãi) theo từng kỳ hạn cho vay
  Yêu cầu hóa đơn phát hành phải có tiêu thức số lượng lớn hơn 0 theo đúng quy định của TT32
  Yêu cầu phần mềm không được cho phép hủy hóa đơn trong khoảng bất kỳ trong dãy số chưa sử dụng mà phải hủy số hóa đơn liên tục từ số tiếp sau số hóa đơn đã sử dụng lớn nhất
  Bổ sung thêm thông báo khi đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử trường hợp KH dùng phiên bản cũ và trường hợp đã hết hạn
  Cải tiến thông điệp Marketing phần mềm hóa đơn điện tử để gia tăng số lượng khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ119