Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R43 > Yêu cầu phần mềm không được cho phép hủy hóa đơn trong khoảng bất kỳ trong dãy số chưa sử dụng mà phải hủy số hóa đơn liên tục từ số tiếp sau số hóa đơn đã sử dụng lớn nhất

Yêu cầu phần mềm không được cho phép hủy hóa đơn trong khoảng bất kỳ trong dãy số chưa sử dụng mà phải hủy số hóa đơn liên tục từ số tiếp sau số hóa đơn đã sử dụng lớn nhất


1. Mục đích
  
Giúp kế toán có thể quản lý tốt tình hình sử dụng hóa đơn, hủy hóa đơn trong kỳ, không được phép phát hành các số hóa đơn trước số hủy sau ngày hủy hóa đơn, đồng thời, hạn chế việc hủy sai dẫn đến khó kiểm soát.
2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R43: Phần mềm cho phép Hủy hóa đơn trong khoảng bất kỳ chưa sử dụng, dẫn đến vẫn lập/phát hành được các số hóa đơn trước số đã hủy sau ngày hủy hóa đơn => vi phạm quy định về quản lý hóa đơn của cơ quan thuế.
Ví dụ: Ngày 10/09 hủy hóa đơn từ số 0000020-0000025, nhưng đến ngày 11/09 vẫn phát hành được hóa đơn số 0000019
  • Từ phiên bản R43: Đối với dữ liệu sử dụng Hóa đơn tự inHóa đơn điện tử, khi Hủy hóa đơn thì luôn bắt buộc phải hủy từ số tiếp theo số hóa đơn đã sử dụng (đã được cấp số/hủy) lớn nhất và ngày của chứng từ Hủy hóa đơn phải >= ngày của hóa đơn đã sử dụng (ngày hóa đơn/ngày hủy) lớn nhất. 
  • Chi tiết thay đổi:
    • Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý hóa đơn chọn Hủy hóa đơn: Chương trình ngầm định thông tin Từ số là số tiếp theo số hóa đơn đã sử dụng lớn nhất tương ứng với từng Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, đồng thời sẽ không cho phép sửa lại thông tin Từ số để đảm bảo số hóa đơn được liên tục.
Ví dụ: Đã thực hiện phát hành hóa đơn từ 0000001-> 000003 và Hủy hóa đơn từ 0000004 -> 0000010, khi thực hiện Hủy hóa đơn phần mềm sẽ mặc định thông tin Từ số là 0000011, nhập thông tin Đến số  theo thực tế số hóa đơn cần hủy.


  • Khi cất chứng từ Hủy hóa đơn, nếu trong khoảng Từ số đến Đến số đã có hóa đơn đã phát hành hoặc đã hủy thì chương trình sẽ cảnh báo:

  • Nhấn OK, chương trình sẽ tự động cập nhật lại thông tin Từ số

  • Khi Ngày trên chứng từ Hủy hóa đơn nhỏ hơn Ngày hóa đơn đã phát hành hoặc Ngày trên chứng từ Hủy hóa đơn trước đó thì chương trình sẽ cảnh báo. 

  • Khi xóa chứng từ Hủy hóa đơn mà có phát sinh hóa đơn đã phát hành hoặc đã hủy của số hóa đơn lớn hơn số đã hủy trên chứng từ, chương trình sẽ cảnh báo. 


Xem thêm
Đối với KH áp dụng TT133, kế toán muốn hạch toán bút toán mua hàng không qua kho vào TK154 nhanh hơn mà không phải qua bước thiết lập tài khoản ngầm định
Trên chứng từ nghiệp vụ khác, phần Tab thuế, kế toán mong muốn chương trình sẽ căn cứ vào TK thuế GTGT để xác định hóa đơn đó thuộc hóa đơn mua vào hay bán ra nhằm đảm bảo việc lập tờ khai, bảng kê bán ra, mua vào được chính xác.
Kế toán muốn nhanh chóng phát hành được hóa đơn điện tử ngay trên danh sách xuất hóa đơn của phân hệ bán hàng
Cải tiến danh sách hóa đơn điện tử để kế toán nhanh chóng biết được hóa đơn nào chưa phát hành để thực hiện phát hành hóa đơn điện tử
Bổ sung Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu của HTX (Mẫu số F02 - HTX) để đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình biến động nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của đơn vị HTX
Cập nhật danh mục ngành kinh tế trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) theo phần mềm HTKK 3.8.6 .
Sửa đổi ràng buộc chỉ tiêu [28a] trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK 3.8.6
Bổ sung Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ (Mẫu số F03 - HTX) để đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình thu, chi của hoạt động tín dụng nội bộ của đơn vị trong một kỳ báo cáo
Bổ sung Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn (Mã số F04 - HTX) để đáp ứng nhu cầu tổng hợp tình hình cho thành viên hợp tác xã vay vốn, thu nợ (gốc và lãi) theo từng kỳ hạn cho vay
Yêu cầu hóa đơn phát hành phải có tiêu thức số lượng lớn hơn 0 theo đúng quy định của TT32
Khi lập hóa đơn có số tiền chiết khấu lớn hơn giá trị của hóa đơn thì cảnh báo cho người dùng biết, tránh lập hóa đơn với số tiền âm
Bổ sung thêm thông báo khi đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử trường hợp KH dùng phiên bản cũ và trường hợp đã hết hạn
Cải tiến thông điệp Marketing phần mềm hóa đơn điện tử để gia tăng số lượng khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ119