Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R43 > Bổ sung Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ (Mẫu số F03 - HTX) để đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình thu, chi của hoạt động tín dụng nội bộ của đơn vị trong một kỳ báo cáo

Bổ sung Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ (Mẫu số F03 - HTX) để đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình thu, chi của hoạt động tín dụng nội bộ của đơn vị trong một kỳ báo cáo


1. Mục đích
Từ phiên bản MISA SME.NET 2017 R43, chương trình hỗ trợ các hợp tác xã sử dụng phần mềm theo thông tư 133 sẽ xem được Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ của HTX (Mẫu số F03 - HTX) theo quy định của thông tư 24.

2. Chi tiết bổ sung

 • Từ phiên bản R43, phần mềm cho phép các hợp tác xã hạch toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC lập và in báo cáo F03 - HTX: Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ.
 • Để lập báo cáo, kế toán thực hiện các bước sau:
 • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, chứng từ, chọn In báo cáo tài chính của Hợp tác xã

 • Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, Thêm các tài khoản theo thông tư 24/2017/TT-BTC như sau:
  • Bổ sung thêm TK 546 - Doanh thu hoạt động tín dụng nội bộ
   • TK 5461: Lãi cho vay trong hạn
   • TK 5462: Lãi cho vay gia hạn
   • TK 5463: Lãi cho vay quá hạn
   • TK 5464: Thu phí tín dụng
   • TK 5468: Thu hoạt động TDNB khác
  • Bổ sung thêm TK 646 - Chi phí hoạt động động tín dụng nội
   • TK 6461: Chi trả lãi tiền vay của thành viên
   • TK 6462: Chi lương cán bộ tín dụng
   • TK 6463: Chi VPP, CCDC
   • TK 6464: Chi phí dịch vụ mua ngoài
   • TK 6468: Chi hoạt động TDNB khác
 •  Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào các tài khoản trên theo đúng chế độ kế toán ban hành theo thông tư 24/2017/TT-BTC. 
  • Ví dụ 1: Phát sinh khoản thu tiền mặt.
  • Ví dụ 2: Phát sinh khoản chi bằng tiền mặt.

 • Vào phân hệ Tổng hợp\Lập BCTC lập Báo cáo hợp tác xã (F02, F03, F04).
 • Tại tham số báo cáo, chọn Kỳ và báo cáo cần lập:

 • Nhấn Đồng ý.

 • Nhấn In.


Xem thêm
Đối với KH áp dụng TT133, kế toán muốn hạch toán bút toán mua hàng không qua kho vào TK154 nhanh hơn mà không phải qua bước thiết lập tài khoản ngầm định
Trên chứng từ nghiệp vụ khác, phần Tab thuế, kế toán mong muốn chương trình sẽ căn cứ vào TK thuế GTGT để xác định hóa đơn đó thuộc hóa đơn mua vào hay bán ra nhằm đảm bảo việc lập tờ khai, bảng kê bán ra, mua vào được chính xác.
Kế toán muốn nhanh chóng phát hành được hóa đơn điện tử ngay trên danh sách xuất hóa đơn của phân hệ bán hàng
Cải tiến danh sách hóa đơn điện tử để kế toán nhanh chóng biết được hóa đơn nào chưa phát hành để thực hiện phát hành hóa đơn điện tử
Bổ sung Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu của HTX (Mẫu số F02 - HTX) để đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình biến động nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của đơn vị HTX
Cập nhật danh mục ngành kinh tế trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) theo phần mềm HTKK 3.8.6 .
Sửa đổi ràng buộc chỉ tiêu [28a] trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK 3.8.6
Bổ sung Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn (Mã số F04 - HTX) để đáp ứng nhu cầu tổng hợp tình hình cho thành viên hợp tác xã vay vốn, thu nợ (gốc và lãi) theo từng kỳ hạn cho vay
Yêu cầu hóa đơn phát hành phải có tiêu thức số lượng lớn hơn 0 theo đúng quy định của TT32
Khi lập hóa đơn có số tiền chiết khấu lớn hơn giá trị của hóa đơn thì cảnh báo cho người dùng biết, tránh lập hóa đơn với số tiền âm
Yêu cầu phần mềm không được cho phép hủy hóa đơn trong khoảng bất kỳ trong dãy số chưa sử dụng mà phải hủy số hóa đơn liên tục từ số tiếp sau số hóa đơn đã sử dụng lớn nhất
Bổ sung thêm thông báo khi đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử trường hợp KH dùng phiên bản cũ và trường hợp đã hết hạn
Cải tiến thông điệp Marketing phần mềm hóa đơn điện tử để gia tăng số lượng khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ119