Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 > Trên phiếu xuất kho bán hàng, kế toán mong muốn hiển thị được đơn giá sau thuế khi cộng gộp các VTHH có cùng: mã hàng, đơn giá, thuế suất, hạn dùng, số lô để tiết kiệm chi phí in ấn

Trên phiếu xuất kho bán hàng, kế toán mong muốn hiển thị được đơn giá sau thuế khi cộng gộp các VTHH có cùng: mã hàng, đơn giá, thuế suất, hạn dùng, số lô để tiết kiệm chi phí in ấn


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R31, trên phiếu xuất kho bán hàng, hiển thị đơn giá sau thuế khi cộng gộp các VTHH có cùng mã hàng, đơn giá, thuế suất, hạn dùng, số lô để báo giá và bán hàng cho khách hàng.
Chi tiết thay đổi
Thay đổi trên các mẫu
 1. Phiếu xuất kho bán hàng
 2. Phiếu xuất kho bán hàng (Mẫu A5)
 3. Phiếu xuất kho bán hàng (Số lô, hạn sử dụng).
 • Trước phiên bản R31, khi cộng gộp các VTHH có cùng mã hàng, đơn giá, thuế suất...thông tin Đơn giá sau thuế trên Phiếu xuất kho bán hàng bị để trốn
        
 • Từ phiên bản R31 trở đi: Để hiển thị được Đơn giá sau thuế trên Phiếu xuất kho bán hàng khi cộng gộp các VTHH có cùng mã hàng, đơn giá, thuế suất...thực hiện như sau:
Giả sử Kế toán muốn in Phiếu xuất kho bán hàng có hiển thị thông tin Đơn giá sau thuế khi Cộng gộp số liệu theo hàng hóa, số lô, ... trên hóa đơn bán hàng, phiếu xuất khi in
  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Bán hàng người sử dụng tích chọn "Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế"
       
  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Chứng từ, báo cáo tích chọn “Cộng gộp số liệu theo hàng hóa, số lô,... trên hóa đơn bán hàng, phiếu xuất khi in
       
  • Vào phân hệ Bán hàng chọn chứng từ Bán hàng Kiêm phiếu xuất kho thực hiện in Phiếu xuất kho bán hàng
 
  • Trên Phiếu xuất kho bán hàng chọn chức năng Sửa mẫu
       

=> Trên giao diện Sửa mẫu:

  • Vào mục Dictionary\DataSources\MISADataSource chọn VOUCHER_DATA, tìm đến tên trường UnitPriceAfterTax kéo vào vị trí cần hiển thị.
  • Trường trên sẽ lấy thông tin Đơn giá sau thuế lên Phiếu xuất kho bán hàng
  • Sau khi sửa mẫu xong chương trình hiển thị như sau:
              
Thực hiện sửa mẫu tương tự với các mẫu còn lại


Xem thêm
Cải tiến tính năng sửa mẫu đối với trường hợp sửa mẫu hóa đơn có MST tách chi tiết từng ô giúp tiết kiệm thời gian sửa mẫu
Kế toán mong muốn khi theo dõi đối tượng trên chi tiết từng dòng vật tư của chứng từ bán hàng thì khi in phiếu xuất kho bán hàng sẽ xem được đối tượng
Khi lập chứng từ như chứng từ nghiệp vụ khác, chứng từ quyết toán tạm ứng, chứng từ mua hàng,... kế toán muốn hiển thị được thông tin Tên công trình
Kế toán mong muốn có tiện ích lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng ngay tại giao diện đơn mua hàng để công tác hạch toán được nhanh chóng, thuận tiện hơn
Kế toán mong muốn có báo cáo so sánh số lượng bán, doanh số theo thời gian từng sản phẩm mà không chi tiết theo khách hàng
Trên bảng kê mua vào/bán ra (mẫu quản trị), khi tích chọn cộng gộp theo các số hóa đơn, kế toán mong muốn có thêm thông tin chung trên chứng từ mua/bán hàng
Kế toán muốn chương trình tự động điền diễn giải chung trên chứng từ mua dịch vụ để giảm thời gian nhập liệu
Khi lập chứng từ trả lại hàng mua, kế toán mong muốn PM bổ sung thông tin tỷ lệ chiết khấu, tiền chiết khấu
Kế toán mong muốn các cột thông tin trên danh sách hóa đơn được sắp xếp theo nhu cầu xem thông tin của người dùng lý hóa đơn, hướng tới mục đích tác nghiệp người dùng
Kế toán muốn chương trình mang đi mẫu hóa đơn mà kế toán thường dùng để không mất công phải sửa mẫu nhiều
Kế toán mong muốn chương trình cho phép chọn mẫu hóa đơn tự in có sẵn trên MISA SME.NET 2017