Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép chọn nhiều TSCĐ cùng lúc để thực hiện phân bổ khi tính khấu hao TSCĐ.  
2. Các bước thực hiện
Trên giao diện Bảng tính khấu hao TSCĐ, chọn tab Phân bổ.
2.
Nhấn Chọn nhiều TSCĐ để phân bổ cùng lúc.
3. Tích chọn các CCDC được phân bổ.

4. Khai báo các đối tượng được phân bổ chi phí TSCĐ và nhập tỷ lệ phân bổ tương ứng.

5. Nhấn Đồng ý.


Xem thêm