Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hỗ trợ in hàng loạt chứng từ ghi tăng/Biên bản giao nhận tài sản cố định, phục vụ cho công tác lưu trữ chứng từ  
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ TSCĐ\tab Ghi tăng, nhấn biểu tượng  cạnh chức năng In.
2. Chọn loại chứng từ cần in.
3. Thực hiện in chứng từ:
  • In Chứng từ ghi tăng TSCĐ:
  • In Biên bản giao nhận TSCĐ:
Lưu ý: Để chứng từ in ra hiển thị đầy đủ thông tin thì cần khai báo các thông tin này khi ghi tăng TSCĐ.


Xem thêm