Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Giúp quản lý danh sách các TSCĐ hiện có và theo dõi tình hình trích khấu hao, điều chuyển, đánh giá lại của từng TSCĐ tại bất kỳ thời điểm nào.
2. Các bước thực hiện
1. Tìm kiếm nhanh Tài sản cố định theo nhiều tiêu chí

2. Xem nhanh thông tin Tổng giá trị tài sản và Tổng hao mòn lũy kế

3. Xem nhanh tình hình trích khấu hao, điều chuyển, đánh giá lại, chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản sở hữu 

4. Xuất khẩu sổ tài sản ra file excelXem thêm