Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Quản lý danh sách các chứng từ thu, chi bằng tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp.

 

Trên tab Thu, chi tiền gửi, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ thu tiền gửi

2. Các nghiệp vụ chi tiền gửi

3. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

4. Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách thu, chi tiền gửi ngân hàngXem thêm