Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép thiết lập công thức tính lương, thiết lập Tài khoản hạch toán cho từng cột trên Bảng lương.

Cách thao tác

  • Trên giao diện chi tiết bảng lương, nhấn chuột phải vào cột trên Bảng lương cần thiết lập công thức, sau đó chọn chức năng Lập công thức cho cột.


  • Tab Công thức tính:
    • Tại dòng Công thức, thiết lập công thức bằng cách nhấn đúp chuột vào dòng ký hiệu các cột để chọn vào công thức, sử dụng các phép +, -, *, / hoặc các ký hiệu khác trên giao diện để thiết lập.
    • Nhấn Kiểm tra công thức để kiểm tra tính hợp lệ của công thức đã thiết lập.
  • Tab Thiết lập phân bổ và hạch toán: Tích chọn Khoản lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn cần phân bổ chi phí đối với các khoản lương có nhu cầu phân bổ chi phí. Khi đó các khoản lương này sẽ được tự động lấy lên bảng phân bổ lương để thực hiện phân bổ chi phí.


  • Thiết lập xong công thức, nhấn Cất.


Xem thêm