Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép tra cứu xem chi tiết lịch sử chi trả lương của từng nhân viên để đối chiếu với số tiền còn phải trả trên chức năng Trả lương

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Trả lương bên thanh tác nghiệp.
  • Chọn chức năng Xem lịch sử lương tại cột Lịch sử lương.


  • Sau khi xem xong, nhấn Đóng.


Xem thêm