Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Cho phép kết nối với Ngân hàng điện tử VietcomBank được tích hợp trên phần mềm MISA SME.NET 2019. Sau khi kết nối với ngân hàng, kế toán mới thực hiện được các chức năng Chuyển tiền TT, Duyệt, Tra cứu số dư TK  Tra cứu lịch sử giao dịch đối với các tài khoản được mở tại ngân hàng VietcomBank.

2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Để thực hiện được chức năng này máy tính phải có kết nối Internet.
1. Sau khi đăng ký tài khoản ngân hàng điện tử Vietcombank, vào phân hệ Ngân hàng, chọn Kết nối ngân hàng điện tử.
Lưu ý: Trường hợp chưa thiết lập mã số thuế trên Danh mục\Cơ cấu tổ chức thì cần thiết lập bổ sung như sau.

2. Tại mục VietcomBank, nhấn Kết nối ngay.
Lưu ý: Trường hợp trong Danh mục\Tài khoản ngân hàng chỉ có mình tài khoản VietcomBank là tài khoản của Ngân hàng có liên kết với MISA thì sẽ không có bước chọn Ngân hàng kết nối mà chương trình sẽ ngầm định tài khoản kết nối là tài khoản VietcomBank.

3. Nhấn Kết nối ngay.
4. Nhập tài khoản Kết nối ngân hàng điện tử (là tài khoản đã tạo ở bước Đăng ký tài khoản kết nối ngân hàng điện tử VietcomBank) và nhập mã xác nhận chương trình cung cấp.

5. Nhấn Đăng nhập. Chương trình hiển thị thông báo kết nối thành công.

Lưu ý:

  • Sau khi thực hiện kết nối, chương trình hỗ trợ Kế toán thêm các tài khoản thanh toán và tài khoản ATM đã mở tại ngân hàng VietcomBank nhưng chưa có trên danh mục\tài khoản ngân hàng của phần mềm.

  • Trường hợp đã kết nối với ngân hàng điện tử nhưng trong một khoảng thời gian 15 phút không thực hiện chức năng gì trên phần mềm, chương trình sẽ tự động ngắt kết nối ngân hàng điện tử.
  • Sau khi đóng và mở lại phần mềm MISA SME.NET 2019, kế toán phải thực hiện kết nối lại ngân hàng điện tử để sử dụng tiếp.
  • Tại một thời điểm, một tài khoản chỉ được phép kết nối trên một máy tính.


Xem thêm