Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Mô tả
Máy trạm đang kết nối vào máy chủ và làm việc bình thường, thì xuất hiện thông báo sau:

2. Cách khắc phục
Tình trạng trên xảy ra có thể do 1 trong 2 nguyên nhân sau:
Nguyên nhân 1: Máy chủ bị tắt hoặc SQL Server Browser đang ngừng hoạt động

Nguyên nhân 2: Mất kết nối trong mạng LAN

Nguyên nhân 3: Máy chủ thay đổi mật khẩu của tài khoản kết nối SQL ServerXem thêm