Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Giúp lấy được các Mẫu hóa đơn, Thông báo phát hành hóa đơn đã khởi tạo trên phần mềm meInvoice.vn (bản meInvoice DesktopmeInvoice Web) về phần mềm MISA SME.NET 2019 để không mất công khởi tạo và phát hành lại.
2. Hướng dẫn
1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn tab Mẫu hóa đơn hoặc tab Thông báo phát hành hóa đơn.
2. Chọn Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ meInvoice.vn.
3. Kết nối với phần mềm meInvoice.vn (nếu trước đó chưa thực hiện kết nối).
  4. Nhấn OK.

  5. Chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu trên meInvoice.vn về phần mềm MISA SME.NET 2019 bao gồm:
  • Lấy các Mẫu hóa đơn trên meInvoice.vn không bị trùng mẫu số với các mẫu hóa đơn trên MISA SME.NET 2019 => lấy về tab Mẫu hóa đơn, phân hệ Quản lý hóa đơn.
  • Lấy các Thông báo phát hành hóa đơn được lập trên meInvoice.vn => lấy về tab Thông báo phát hành hóa đơn, phân hệ Quản lý hóa đơn.

  6. Sau khi lấy dữ liệu hoàn thành, chương trình sẽ hiển thị thông báo "Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ meInvoice.vn thành công" trên quả cầu.
  Lưu ý:
  • Các mẫu hóa đơn được lấy về từ meInvoice.vn sẽ không thể sửa được nhưng vẫn có thể xóa được.
  • Sau khi lấy các mẫu hóa đơn/thông báo phát hành hóa đơn về MISA SME.NET 2019, nếu sửa lại các mẫu hóa đơn/thông báo phát hành này trên meInvoice.vn thì có thể cập nhật các thay đổi này lên MISA SME.NET 2019 bằng cách thực hiện lại chức năng Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ meInvoice.vn.  Xem thêm