Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Giúp thiết lập cách thức ký số của đơn vị theo 1 trong 2 hình thức:
  • Ký trực tiếp: Mỗi máy tính muốn ký điện tử đều phải cắm USB Token trực tiếp vào máy tính => Áp dụng với đơn vị có 1 hoặc ít máy tính cùng thực hiện ký điện tử lên hóa đơn.
  • Ký thông qua máy chủ: Chỉ cần cắm USB Token vào máy chủ, các máy trạm kết nối với máy chủ để ký điện tử => Áp dụng với đơn vị có nhiều máy tính cùng thực hiện ký điện tử lên hóa đơn.
2. Hướng dẫn
1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn Thiết lập ký số.
2. Tích chọn hình thức ký số muốn áp dụng.
Lưu ý: Nếu chọn Ký qua máy chủ thì xem hướng dẫn tại đây.

3. Nhấn Đồng ý.


Xem thêm