Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn cách thiết lập để chỉ cần cắm USB Token vào máy chủ là các máy trạm kết nối với máy chủ có thể ký điện tử lên hóa đơn.
Máy chủ
Bước 1: Cài đặt công cụ Thiết lập máy chủ ký số.
Bước 2: Thiết lập máy chủ ký số.
Máy trạm: Thiết lập ký số thông qua máy chủ
Lưu ý: Với mỗi dữ liệu kế toán, chỉ cần một máy trạm bất kỳ thực hiện thiết lập ký số thông qua máy chủ và việc thiết lập ký số thông qua máy chủ phải được thực hiện cho từng dữ liệu kế toán.
1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn Thiết lập ký số.
2. Tích chọn Ký qua máy chủ.
3. Nhập Tên máy chủ. (
xem Tên máy chủ trên giao diện thiết lập máy chủ ký số)
4. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý:
  • Nếu gặp lỗi không kết nối được đến máy chủ ký số (khi thiết lập ký số trên máy trạm). Xem hướng dẫn xử lý tại đây.
  • Nếu gặp lỗi không kết nối được đến máy chủ ký số (khi ký số trên hóa đơn). Xem hướng dẫn xử lý tại đây.
  • Lần đầu máy trạm ký số thông qua máy chủ, chương trình sẽ yêu cầu nhập mã PIN của chữ ký số, vui lòng liên hệ với máy chủ để được cung cấp thông tin này.Xem thêm