Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép khách hàng thêm logo vào hóa đơn mẫu để khi in hóa đơn có thêm thông tin logo của đơn vị.
2. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn, nhấn Xem mẫu.
2. Chèn logo của đơn vị bằng cách nhấn vào biểu tượng , chọn logo và nhấn Open.
  • Có thể lựa chọn vị trí hiển thị của logo trên hóa đơn và thay đổi kích thước của logo.

3. Nhấn Áp dụng, giao diện xem mẫu sẽ hiển thị mẫu hóa đơn theo các tùy chỉnh đã thiết lập.
Lưu ý:
    • Nhấn Cất thành mẫu mới để lưu mẫu dưới dạng .mrt, phục vụ cho việc tạo các mẫu hóa đơn khác dựa trên mẫu đã sửa.
    • Chỉnh sửa các thông tin khác trên mẫu hóa đơn bằng cách nhấn Sửa mẫu, tham khảo hướng dẫn sửa mẫu tại đây.
    • Nhấn Lấy mẫu mặc định để thiết lập lại mẫu ngầm định mang đi của chương trình.


Xem thêm