Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Mô tả
  • Khi khởi tạo mẫu hóa đơn, đã chèn logo đúng vị trí mong muốn

  • Khi phát hành hóa đơn, nhấn Xem hóa đơn thì logo bị lệch so với vị trí đã chèn ban đầu.
2. Cách xử lý
1. Mở mẫu hóa đơn bị lệch logo lên, nhấn Xem mẫu.
2. Nhấn Sửa mẫu.
3. Nhấn chuột vào logo, giữ vào kéo logo xuống dưới (vào vị trí mong muốn).
4. Nhấn biểu tượng dấu X để tắt màn hình sửa mẫu. Nhấn Yes để lưu thông tin vừa thay đổi.

5. Tiếp tục nhấn dấu X để tắt màn hình xem mẫu.
6. Nhấn Cất để lưu mẫu, sau đó quay lại kiểm tra tại bước Xem hóa đơn xem logo đã hiển thị đúng hay chưa?


Xem thêm