Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ > Hóa đơn điện tử > Khi phát hành HĐĐT chương trình cảnh báo không có mẫu số hóa đơn nào được phát hành hoặc đã phát hành hết thì làm thế nào?

Khi phát hành HĐĐT chương trình cảnh báo không có mẫu số hóa đơn nào được phát hành hoặc đã phát hành hết thì làm thế nào?


1. Mô tả
Khi phát hành hóa đơn điện tử chương trình xuất hiện cảnh báo:
Hoặc cảnh báo:

2. Cách xử lý
Trường hợp 1: Với cảnh báo "Không có mẫu số hóa đơn nào được phát hành..."

Trường hợp 2: Với cảnh báo "Bạn đã phát hành hết số lượng hóa đơn..."


Xem thêm