Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Trường hợp bị quên mật khẩu kết nối dịch vụ HĐĐT thì có thể lấy lại mật khẩu theo các bước sau:

1. Trên màn hình kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử meInvoice.vn, nhấn Quên mật khẩu.

2. Nhập Mã số thuế, tài khoản đăng nhập (Email hoặc Số điện thoại) và mã xác nhận do chương trình cung cấp.

3. Nhấn Lấy lại mật khẩu, chương trình sẽ gửi thông tin lấy mật khẩu qua địa chỉ email.
Lưu ý: Nếu không nhận được email cần kiểm tra lại trong mục Bulk mail, Spam mail hoặc Thư rác.

4. Mở email và nhấn vào đường dẫn đổi lại mật khẩu.
Lưu ý: Đường dẫn thay đổi mật khẩu có hiệu trong vòng 24 giờ, sau thời gian này thì không thực hiện được chức năng đổi mật khẩu, mà phải thực hiện gửi lại yêu cầu như các bước trên.

5. Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.

6. Nhấn Xác nhận mật khẩu, chương trình hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công.



Xem thêm