Bán hàng khuyến mại (không kèm điều kiện)

Xem phim hướng dẫn

1. Định khoản

1. Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, có đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương thì đơn vị xuất hóa đơn với giá tính thuế bằng 0:

Nợ TK 641                       Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200)

Nợ TK 6421                     Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133)

Có các TK 155, 156…

2. Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, nhưng không đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho. Tức là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ (theo Khoản 5 Điều 7 chương II Thông tư 219/2013/TT- BTC):

 • Trường hợp sản phẩm, hàng hóa mua về nhập kho sau đó xuất khuyến mại:
  • Khi xuất cho biếu tặng:

Nợ TK 641 Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200)

Nợ TK 6421 Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133)

Có TK 152, 153, 155, 156

=> Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:

Nợ TK 133 (TT200) (theo Khoản i, Mục 3, Điều 91, Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Nợ TK 6421 (TT133) (theo hướng dẫn tại phần Tài khoản 642, mục 3.15, Thông tư 133/2016/TT-BTC)

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp

  • Trường hợp sản phẩm, hàng hóa mua về tặng ngay:

Nợ TK 641                           Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200)

Nợ TK 6421                         Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133)

Nợ TK 133                           Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3331               Thuế GTGT phải nộp

2. Mô tả nghiệp vụ

Doanh nghiệp có phát sinh chương trình khuyến mại cho khách hàng thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Trước khi tiến hành thực hiện chương trình sẽ có 2 trường hợp:
  1. Doanh nghiệp tiến hành đăng ký nội dung chương trình khuyến mại với Sở Công thương chậm nhất là 7 ngày làm việc trước khi thực hiện chương trình khuyến mại. Sau khi đăng ký với Sở Công thương và được duyệt thì bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
  2. Doanh nghiệp không đăng ký với sở Công thương, căn cứ vào Kế hoạch chương trình khuyến mại đã được duyệt, bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
 2. Kế toán lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.
 4. Thủ kho ghi sổ kho, Kế toán ghi sổ Kế toán kho.
 5. Bộ phận thực hiện chương trình khuyến mãi sau đó đem hàng đi thực hiện chương trình.
 6. Kế toán tiến hành xuất hóa đơn cho hàng khuyến mại và tiến hành ghi nhận vào chi phí của bộ phận thực hiện chương trình.

3. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền, không kèm các điều kiện khác và có đăng ký chương trình khuyến mại

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Với trường hợp này kế toán có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Lập chứng từ bán hàng cho hàng khuyến mại có kèm hoá đơn và kiêm phiếu xuất kho
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, nhấn Thêm.
 • Lựa chọn loại chứng từ và hình thức thanh toán.
 • Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho Lập kèm hoá đơn.
  • Tab Phiếu thu: khai báo các thông tin chung về chứng từ.
  • Tab Phiếu xuất: khai báo thông tin về chứng từ xuất kho hàng khuyến mại.
  • Tab Hoá đơn: khai báo thông tin phục vụ cho việc cấp hoá đơn GTGT cho hàng khuyến mại.
  • Tab Hàng tiền: khai báo các mặt hàng được khuyến mại; tích chọn vào cột Hàng khuyến mại; nhập Thành tiền = 0.Khai báo các thông tin về chứng từ bán hàng khuyến mại:

  • Tab Giá vốn, ghi nhận lại bút toán hạch toán giá vốn của hàng khuyến mại.=>Nợ TK 641(TT200), 6421(TT133)/Có TK 15x.

Lưu ý: Đơn giá vốn của hàng hoá sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho trên Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá.

 • Nhấn Cất.
 • Xuất hóa đơn GTGT cho chứng từ bán hàng. => Áp dụng trong trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn.
  • Chọn chức năng Cấp số HĐ trên thanh công cụ.
  • Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.
Cách 2: Lập hoá đơn và phiếu xuất kho riêng cho hàng khuyến mại
 • Lập hoá đơn cho hàng khuyến mại:
  • Vào phân hệ Bán hàng\tab Xuất hoá đơn, nhấn Thêm.
  • Lựa chọn loại chứng từ.
  • Tab Hàng tiền: khai báo các mặt hàng được khuyến mại; tích chọn vào cột Hàng khuyến mại; nhậpThành tiền = 0.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

  Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng Hóa đơn điện tử thì xem hướng dẫn phát hành hóa đơn tại đây.

 • Lập phiếu xuất kho cho hàng khuyến mại
  • Vào phân hệ Kho\tabNhập, xuất kho, nhấn Thêm\Xuất kho.
  • Ghi nhận lại bút toán hạch toán giá vốn của hàng khuyến mại.=> Nợ TK 641(TT200), 6421 (TT133)/Có TK 15x.

  • Nhấn Cất

Trường hợp 2: Xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền, không kèm các điều kiện khác và không đăng ký chương trình khuyến mại (sản phẩm, hàng hóa mua về nhập kho sau đó xuất khuyến mại)

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Kế toán thực hiện theo 3 bước như sau:

Bước 1: Lập hoá đơn cho hàng khuyến mại:

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Xuất hoá đơn, nhấn Thêm.

2. Lựa chọn loại chứng từ.
3. Khai báo các mặt hàng được khuyến mại và thuế GTGT của hàng khuyến mại tại Tab Hàng tiền.(Lưu ý:với trường hợp này cần phải khai báo một mặt hàng có tính chất là Diễn giải trên danh mục Vật tư hàng hoá để hiển thị thêm mô tả hàng khuyến mại khi in hoá đơn GTGT)

4. Nhấn Cất.
5.Chọn chức năng Cấp số HĐ=> Áp dụng trong trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn.
6.Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

7. Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in

Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng Hóa đơn điện tử thì xem hướng dẫn phát hành hóa đơn tại đây.

Bước 2: Lập phiếu xuất kho cho hàng khuyến mại

=> Ghi nhận lại bút toán hạch toán giá vốn của hàng khuyến mại.=> Nợ TK 641(TT200), 6421(TT133)/Có TK 15x.

Lưu ý: Đơn giá vốn của hàng hoá sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho trên Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá.

Bước 3: Lập chứng từ nghiệp vụ khác để ghi nhận thuế GTGT cho hàng khuyến mại

1. Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Hạch toán bút toán ghi nhận thuế GTGT cho hàng khuyến mại (tab Hạch toán)

 • Với TT200: Nợ TK 133/Có TK 3331.
 • Với TT133: Nợ TK 6421/Có TK 3331.

3. Khai báo thông tin Thuế (tabThuế)

 • Với TT133: Kế toán lưu ý không khai báo thông tin trên tab Thuế

4. Nhấn Cất.

Trường hợp 3: Xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền, không kèm các điều kiện khác và không đăng ký chương trình khuyến mại (sản phẩm, hàng hóa mua về tặng ngay)

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Với trường hợp này kế toán có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lập hoá đơn cho hàng khuyến mại:
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Xuất hoá đơn, nhấn Thêm.

 • Lựa chọn loại chứng từ.
 • Tab Hàng tiền: khai báo các mặt hàng được khuyến mại và thuế GTGT của hàng khuyến mại. (Lưu ý: với trường hợp này cần phải khai báo một mặt hàng có tính chất là Chỉ là diễn giải trên danh mục Vật tư hàng hoá để hiển thị thêm mô tả hàng khuyến mại khi in hoá đơn GTGT)

 • Nhấn Cất.
 • Xuất hóa đơn GTGT cho chứng từ bán hàng. => Áp dụng trong trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn.
  • Chọn chức năng Cấp số HĐ trên thanh công cụ.
  • Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng Hóa đơn điện tử thì xem hướng dẫn phát hành hóa đơn tại đây.

Bước 2: Lập chứng từ nghiệp vụ khác để ghi nhận chi phí và kê khai thuế GTGT
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.
 • Hạch toán bút toán ghi nhận chi phí và thuế GTGT.

Lưu ý: Bút toán ghi nhận thuế GTGT

   • Với TT200: Nợ TK 133/Có TK 3331.
   • Với TT133: Nợ TK 6421/Có TK 3331.

 • Kê khai thuế GTGT đầu vào.
   • Với TT133: Kế toán lưu ý không khai báo thông tin trên tab Thuế

 • Nhấn Cất.
Cập nhật 12/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay