Chọn hoạt động LCTT cho cách chứng từ

1. Nội dung

Phục vụ cho việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.
Theo hướng dẫn của chế độ thì Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.
Chương trình đã tự động thiết lập công thức để xác định các chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) như:

  • Trả tiền cho người bán (thuộc chỉ tiêu Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ) = – PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD(331/11) – PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD(331/341)
  • Chi thanh lý nhượng bán TSCD (thuộc chỉ tiêu Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác) = PhatsinhDUChiTietTheoHD_DAUTU(811/11)

Trong đó:

 • PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD(331/341) = Luỹ kế số phát sinh bên Nợ của TK 331 đối ứng với bên Có TK 341 của các chứng từ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • PhatsinhDUChiTietTheoHD_DAUTU(811/11) = Luỹ kế số phát sinh bên Nợ của TK 811 đối ứng với bên Có của các tài khoản đầu 11 của các chứng từ thuộc hoạt động đầu tư.

Để chương trình hiểu được chứng từ nào là chứng từ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư hoặc tài chính thì Kế toán cần thực hiện bước chọn hoạt động LCTT cho các chứng từ theo hướng dẫn dưới đây.

2. Các bước thực hiện

1. Tại giao diện lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp), nhấn Chọn lại hoạt động LCTT cho các chứng từ.

2. Chương trình chỉ lấy lên các chứng từ có phát sinh bút toán giống với bút toán đã được thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) bao gồm các công thức:

TT
Công
thức

Diễn
giải

1 PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD
Phát sinh đối ứng
chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh

2 PhatsinhDUChiTietTheoHD_DAUTU
Phát sinh đối ứng
chi tiết hoạt động đầu tư

3 PhatsinhDUChiTietTheoHD_TAICHINH
Phát sinh đối ứng chi tiết hoạt động tài chính

3. Tại cột Hoạt động, chọn hoạt động tương ứng với mỗi chứng từ.

4. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

 • Có thể chọn nhanh hoạt động cho cùng lúc nhiều chứng từ bằng cách:
  • Giữ phím Ctrl và chọn các chứng từ có cùng hoạt động.
  • Nhấn chuột phải, nhấn Chọn hoạt động lưu chuyển tiền tệ.
  • Chọn hoạt động cho các chứng từ đã chọn.

 • Trường hợp tất cả chứng từ lấy lên đều có cùng hoạt động, có thể chọn nhanh hoạt động cho các chứng từ bằng cách:
  • Tại ô Chọn hoạt động LCTT áp cho tất cả các chứng từ, chọn hoạt động cho các chứng từ.
  • Nhấn Áp dụng.

Cập nhật 19/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay