1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn biết được từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) được lấy lên như thế nào và làm thế nào để đối chiếu số liệu theo các công thức đó?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn biết được từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) được lấy lên như thế nào và làm thế nào để đối chiếu số liệu theo các công thức đó?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Tổng hợp
 6. Tôi muốn biết được từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) được lấy lên như thế nào và làm thế nào để đối chiếu số liệu theo các công thức đó?

Tôi muốn biết được từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) được lấy lên như thế nào và làm thế nào để đối chiếu số liệu theo các công thức đó?

Kiểm tra công thức lấy lên cho từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 1. Mở báo cáo lưu chuyển tiền tệ lên, nhấn vào chỉ tiêu muốn kiểm tra.
 2. Kiểm tra cách lấy số liệu lên chỉ tiêu như sau:
 • Công thức thiết lập chỉ tiêu = Tổng các Công thức được liệt kê trên danh sách. (Ý nghĩa của từng công thức xem tại đây)
 • Số tiền của chỉ tiêu = Tổng Số tiền của các chỉ tiêu chi tiết được liệt kê trên danh sách.

3. Để kiểm tra cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu chi tiết, nhấn vào dòng Số tiền tương ứng:

 • Với các chỉ tiêu có công thức sau:
  • PhatsinhDUChiTietTheoHD_DAUTU => Ví dụ: PhatsinhDUChiTietTheoHD_DAUTU(11/131) là luỹ kế số phát sinh bên Nợ các TK có đầu 11 đối ứng với bên Có TK 131 của các chứng từ được chọn hoạt động LCTT là Hoạt động đầu tư.
  • PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD => Ví dụ: PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD(11/515) là luỹ kế số phát sinh bên Nợ các TK có đầu 11 đối ứng với bên Có TK 515 của các chứng từ được chọn hoạt động LCTT là Hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • PhatsinhDUChiTietTheoHD_TAICHINH => Ví dụ: PhatsinhDUChiTietTheoHD_TAICHINH(11/515) là luỹ kế số phát sinh bên Nợ các TK có đầu 11 đối ứng với bên Có TK 515 của các chứng từ được chọn hoạt động LCTT là Hoạt động tài chính

=> Sau khi nhấn vào dòng Số tiền chương trình sẽ hiển thị danh sách các chứng từ được chọn hoạt động theo công thức tương ứng. (Chi tiết cách chọn hoạt động LCTT xem tại đây).

 • Với các chỉ tiêu còn lại: Sau khi nhấn vào Số tiền, chương trình hiển thị Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản của các cặp tài khoản trên công thức thiết lập chỉ tiêu.

 • Có thể nhấn đúp chuột vào dòng tài khoản, sau đó lọc tài khoản đối ứng để xem danh sách các chứng từ phát sinh theo cặp tài khoản trên công thức thiết lập chỉ tiêu.

Đối chiếu dữ liệu theo công thức đã thiết lập

Bạn có thể sử dụng các báo cáo sau để đối chiếu, so sánh và thống kê dữ liệu:

 • Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản
 • Sổ chi tiết các tài khoản
 • Sổ cái

Ví dụ: Để kiểm tra chỉ tiêu Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh, Kế toán có thể sử dụng chức năng Chọn loại hoạt động cho các chứng từ trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) và in Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản đối với TK 111 và TK 112.

 • Với tiêu chí Thu do bồi thường, được phạt, tiền thưởng => Lấy PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD(11/711), Kế toán lọc ra các chứng từ hạch toán Nợ 11x/Có 711 chi tiết theo hoạt động sản xuất kinh doanh trên chức năng Chọn loại hoạt động cho các chứng từ của báo cáo = 2.517.000

 • Với tiêu chí Thu hồi các khoản Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược => Lấy PhatsinhDU(11/244) = 51.680.000

 • Với các chỉ tiêu từ 06.4 đến 06.10 thực hiện đối chiếu tương tự như chỉ tiêu Thu hồi các khoản Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
 • Với tiêu chí Thu tiền khác sẽ được lấy bằng chỉ tiêu [06.12] – [06.1] – [06.2] – [06.3] –
  [06.4] – [06.5] – [06.6] – [06.7] – [06.8] – [06.9] – [06.10] – [01] – [22] – [24] – [26] – [27] – [31] – [33] – [61.1] => Kế toán cần lấy số liệu từ các chỉ tiêu: [22], [24], [26], [27], [31], [33],
  [61.1] mới tính ra được

Lưu ý: Với các nghiệp vụ chưa xác định được thuộc vào hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đầu tư hay Tài chính, chương trình đang hỗ trợ thống kê sẵn vào Hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó, Kế toán cần tự xác định lại hoạt động thực tế cho các nghiệp vụ đó.

 • Ví dụ: Nghiệp vụ Nợ TK 11x/Có TK 131 có thể thuộc chỉ tiêu 01.2 – Thu tiền bán hàng 131 (chi tiết theo hoạt động SXKD) và 22.4 – Tiền thu từ các khoản phải thu từ khách hàng (chi tiết theo hoạt động đầu tư). => Hiện tại chương trình đang mặc định chọn là Hoạt động sản xuất kinh doanh.

 • Bạn sẽ phải tự xác định lại là Hoạt động sản xuất kinh doanh hay Hoạt động đầu tư.

Cập nhật 14/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay