Bảng tính phân bổ CCDC theo năm

1. Nội dung

Giúp theo dõi chi tiết tình hình phân bổ CCDC chi tiết đến từng tháng trong năm.

2. Hướng dẫn

1. Lập Bảng tính phân bổ CCDC theo năm.

2. Cách lấy số liệu:

      • Chương trình chỉ lấy lên các CCDC chưa bị ghi giảm ở các năm trước
      • Nếu tham số báo cáo tích chọn Không lấy CCDC đã phân bổ hết từ năm trước: Chỉ lấy lên CCDC có giá trị còn lại tính đến ngày 31/12 của năm trước liền kề >0
      • Nếu tham số báo cáo không tích chọn Không lấy CCDC đã phân bổ hết từ năm trước: Lấy lên tất cả CCDC
Cập nhật 22 Tháng Ba, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan