Ghi tăng CCDC từ chứng từ xuất kho/mua hàng

1. Nội dung

Giúp khai báo nhanh CCDC bằng cách kế thừa các thông tin của CCDC đã được khai báo trên chứng từ xuất kho/mua hàng.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi tăng (hoặc vào tab Ghi tăng, nhấn Thêm).

2. Nhấn Lấy CCDC từ chứng từ xuất kho/mua hàng.

3. Chọn Loại chứng từ và khoảng thời gian tìm kiếm chứng từ xuất kho CCDC hoặc mua CCDC.

4. Nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ lấy lên các chứng từ xuất kho/mua hàng hạch toán TK Nợ (hoặc Nợ TK chi phí) là 6413x, 6423x, 6273x, 6233x, 242x (Đối với TT200); 154x, 642x, 242x (Đối với TT133) và thỏa mãn điều kiện hạch toán

5. Chọn CCDC muốn ghi tăng, nhấn Chọn. Chương trình sẽ tự động lấy thông tin các CCDC đã khai báo trên chứng từ xuất kho/mua hàng vào chứng từ ghi tăng CCDC.

6. Kiểm tra và khai báo bổ sung, điều chỉnh các thông tin (nếu cần).

7. Nhấn Ghi tăng.

Lưu ý: Từ MISA SME 2022- R26, chương trình cho phép người dùng cập nhật đơn giá trên các chứng từ ghi tăng CCDC lập từ tiện tích Lấy CCDC từ chứng từ xuất kho khác theo đơn giá mới nhất của phiếu xuất kho tương ứng. (Chỉ cập nhật với các chứng từ ghi tăng CCDC chưa phát sinh các chứng từ liên quan)

Cập nhật 13 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan