Báo cáo phân tích

STT Tên báo cáo Ý nghĩa Hướng dẫn lập báo cáo
Phân tích doanh thu, chi phí
1 Phân tích chi tiết doanh thu sản phẩm/ nhóm sản phẩm Là báo cáo phân tích chi tiết doanh thu của sản phẩm (VTHH) hoặc nhóm sản phẩm (nhóm VTHH) thống kê theo đơn vị hoặc thời gian. Xem hướng dẫn lập báo cáo tại đây.
2 Báo cáo phân tích số lượng bán, doanh số theo năm. Là báo cáo phân tích số lượng bán, doanh số bán trong năm, thống kê theo khách hàng và mặt hàng phát sinh tương ứng.
3 Phân tích chi tiết doanh thu theo đơn vị Là báo cáo phân tích chi tiết doanh thu phát sinh trong kỳ của 1 hoặc nhiều đơn vị, tỷ trọng doanh thu của từng đơn vị.
4 Phân tích chi tiết chi phí theo đơn vị Là báo cáo phân tích chi tiết chi phí phát sinh trong kỳ của 1 hoặc nhiều đơn vị theo tài khoản CP và KMCP.
5 Phân tích chi tiết chi phí theo thời gian Là báo cáo phân tích chi tiết chi phí phát sinh trong kỳ, đánh giá tăng/giảm chi phí giữa các kỳ của 1 đơn vị theo tài khoản CP và KMCP.
6 Phân tích kết quả kinh doanh theo thời gian (chi tiết doanh thu, chi phí) Là báo cáo phân tích kết quả kinh doanh (doanh thu, chi phí, lợi nhuận) phát sinh trong 1 hoặc nhiều kỳ của cùng 1 đơn vị.
7 Báo cáo so sánh số lượng bán, doanh số theo kỳ. Là báo cáo cho phép so sánh số lượng bán, doanh số bán thống kê theo cùng kỳ báo cáo giữa các năm hoặc giữa các kỳ báo cáo khác nhau, của nhiều mặt hàng và đối tượng khách hàng.
8 Phân tích kết quả kinh doanh theo đơn vị (chi tiết doanh thu , chi phí Là báo cáo phân tích kết quả kinh doanh (doanh thu, chi phí, lợi nhuận) phát sinh trong kỳ của 1 hoặc nhiều đơn vị.
9 Phân tích chi tiết doanh thu theo thời gian Là báo cáo phân tích chi tiết các khoản doanh thu phát sinh trong 1 hoặc nhiều kỳ của cùng 1 đơn vị.
Phân tích báo cáo tài chính
1 Bảng cân đối tài khoản theo nhiều chi nhánh Cung cấp mẫu bảng cân đối tài khoản trong đó tổng hợp số liệu chi tiết phát sinh các tài khoản trong kỳ giữa các chi nhánh để thuận tiện trong việc kiểm tra, đối chiếu . Xem hướng dẫn lập báo cáo tại đây.
2 Bảng cân đối tài khoản theo thời gian(tháng, quý trong năm) Cung cấp mẫu bảng cân đối tài khoản theo từng khoảng thời gian để so sánh số liệu phát sinh giữa các kỳ.
3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang (so sánh giữa các chỉ tiêu) Giúp doanh nghiệp đánh giá được thay đổi của từng chỉ tiêu, mức biến động so với các kỳ trước đó, cũng như tỷ lệ biến động. Từ đó doanh nghiệp rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra giải pháp khắc phục.
4 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều dọc. Giúp doanh nghiệp đánh giá được thay đổi của từng chỉ tiêu. Đồng thời xem xét được tỷ trọng trên doanh thu của từng yếu tố cấu thành; mức biến động, tỷ lệ biến động của các yếu tố này. Từ đó doanh nghiệp rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra giải pháp khắc phục.
Cập nhật 3 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan