Tính giá theo Công trình/ Vụ việc

Giá thành công trình/vụ việc: Áp dụng đối
với các doanh nghiệp xây dựng có các công trình như: nhà ở, đường xá,
cầu đường… với nhiều hạng mục công trình con. Đối tượng tập hợp chi
phí sẽ gắn với các các mục con, cuối cùng sẽ được tổng hợp lại thành giá
thành chung của cả công trình.

Phần mềm cho phép tính giá thành công trình/vụ việc theo hai trường hợp sau:

Cập nhật 13 Tháng Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan