Tính giá thành hợp đồng

Giá thành hợp đồng: Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất theo hợp đồng, với đối tượng tập hợp chi phí sẽ là các các hợp đồng cụ thể.
Phần mềm cho phép tính giá thành hợp đồng theo hai trường hợp sau:
Cập nhật 13 Tháng Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan