Chọn vai trò cho người dùng

Cho phép chọn các vai trò đã được khai báo trên menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn cho từng người dùng.

Cách thao tác

  • Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.
  • Chọn người dùng trên màn hình danh sách người dùng, sau đó trên tab Vai trò, nhấn chức năng Chọn:

  • Tích chọn các vai trò muốn phân quyền cho người dùng.
  • Nhấn biểu tượng “…” để chọn chi nhánh làm việc cho người dùng.

Lưu ý:

    • Tích chọn Cho phép xem chứng từ số liệu của chi nhánh phụ thuộc khi làm việc với Tổng công ty để phân quyền chi tiết cho user làm việc ở Tổng công ty có thể xem/không xem dữ liệu, số liệu báo cáo tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc
    • Trường hợp người dùng có nhiều vai trò, tồn tại 1 vai trò có tích Cho phép xem chứng từ số liệu của chi nhánh phụ thuộc khi làm việc với Tổng công ty thì user đó có quyền xem chứng từ chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
  • Nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Trường hợp muốn xoá nhanh vai trò cho người dùng, sử dụng chức năng Loại bỏ trên tab Vai trò.

2. Riêng với người dùng có tên đăng nhập là ADMIN, sẽ không được phép chọn hoặc loại bỏ vai trò ADMIN mặc định mang đi của hệ thống.

Cập nhật 19 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan