Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô.

Cho phép ghi sổ/bỏ ghi sổ theo từng phân hệ hoặc tất cả các phân hệ trong một khoảng thời gian nào đó.

Cách thao tác

Vào menu Tiện ích, chọn chức năng Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô:

 

  • Chọn kỳ muốn Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ.
  • Tích chọn phân hệ của các chứng từ muốn Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ.
  • Nhấn Ghi sổ để thực hiện ghi sổ cho những chứng từ thuộc các phân hệ đã tích chọn trong khoảng thời gian đã chọn.
  • Nhấn Bỏ ghi sổ để thực hiện Bỏ ghi sổ cho những chứng từ thuộc các phân hệ đã tích chọn trong khoảng thời gian đã chọn khoảng thời gian.

  • Trong trường hợp có những chứng từ không thực hiện được Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ, nhấn nút Đồng ý trên hộp thoại thông báo rồi nhấn Xem kết quả để xem những chứng từ không thực hiện được Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ.

  • Nhấn Đóng trên màn hình hộp thoại Chứng từ không thực hiện Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ. Sau đó nhấn nút Kết thúc để hoàn tất việc Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ chứng từ.
Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan