1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 5. Khác
  4. Khác
  5. Hướng dẫn phê duyệt quyền sử dụng chữ ký số MISA ESIGN

Hướng dẫn phê duyệt quyền sử dụng chữ ký số MISA ESIGN

1. Nội dung

Để ký số eSign trên một máy tính bất kỳ thì Kế toán phải gửi yêu cầu phê duyệt sử dụng thiết bị và được Chủ sở hữu phê duyệt thì mới có thể dùng thiết bị đó để ký số được.

2. Hướng dẫn

1. Khi Ký số eSign lên hóa đơn, tờ khai… nếu máy tính dùng để ký số eSign chưa được cấp quyền sử dụng thì chương trình sẽ hiển thị thông báo:

2. Kế toán gửi yêu cầu phê duyệt sử dụng eSign cho Chủ sở hữu.

3. Chủ sở hữu chữ ký số Phê duyệt thiết bị trên app eSign

4. Sau khi thiết bị được phê duyệt, Kế toán có thể ký số eSign lên hóa đơn, tờ khai, báo cáo…

Cập nhật 25 Tháng Năm, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan