Khai báo loại chứng từ

Cho phép khai báo thông tin về từng loại chứng từ.

Cách thao tác

Lưu ý: Để khai báo danh mục Loại chứng từ, cần vào menu Hệ thống\Báo cáo, chứng từ và tích chọn Hình thức Chứng từ ghi sổ

Khai báo loại chứng từ phát sinh theo tài khoản

 • Tại màn hình danh loại chứng từ, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.
 • Tích chọn khai báo Phát sinh theo tài khoản
  => hệ thống sẽ cho phép thiết lập loại chứng từ theo TK Nợ, TK Có
  hoặc TK Nợ/Có không phân biệt các chứng từ đó được lập trên phân hệ nào.

 • Khai báo các thông tin chi tiết về loại chứng từ => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
 • Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

Khai báo loại chứng từ phát sinh theo nhóm chứng từ

 • Tại màn hình danh sách loại chứng từ, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.
 • Tích chọn khai báo Phát sinh theo nhóm chứng từ => hệ thống sẽ cho phép thiết lập chứng từ theo từng nhóm khác nhau trên các phân hệ (không liên quan gì đến tài khoản hạch toán Nợ/Có) như: Phiếu thu, Phiếu chi, Uỷ nhiệm thu, Uỷ nhiệm chi:

 • Khai báo các thông tin chi tiết về loại chứng từ => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
 • Sau khi khai báo xong nhấn Cất.
Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan