Khai báo điều khoản thanh toán

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập điều khoản thanh toán với Khách hàng/Nhà cung cấp để theo dõi được công nợ trước hạn/quá hạn và dự báo được dòng tiền thu/chi/tồn trong tương lai.

2. Hướng dẫn

  • Vào menu Danh mục\Khác\Điều khoản thanh toán.
  • Nhấn Thêm.
  • Khai báo các thông tin về điều khoản thanh toán => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Đối với các điều khoản thanh toán không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

2. Theo dõi công nợ phải trả trước hạn, quá hạn. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan