Restart lại SQL Server

1. Vào All Programs\Microsoft SQL Server 2014\Configuration Tools\SQL Server Configuration Manager.

2. Chọn mục SQL Server Services.

3. Chọn SQL Server cần Restart. Để biết thông tin SQL Server, thực hiện như sau:

  • Cách 1: Kiểm tra trên giao diện đăng nhập vào phần mềm:

  • Cách 2: Kiểm tra trên giao diện tạo mới dữ liệu kế toán:

4. Nhấn chuột phải và chọn Restart, và đợi đến khi quá trình Restart hoàn thành.

Cập nhật 25 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan