4. Các bước bắt đầu sử dụng MISA SME.NET2015

Navigation:  »No topics above this level«

4. Các bước bắt đầu sử dụng MISA SME.NET2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau đây là các bước sử dụng MISA SME.NET 2015:

Đối với đơn vị lần đầu tiên sử dụng MISA SME.NET 2015:

oBước 1: Tạo dữ liệu kế toán

oBước 2: Khai báo thông tin ban đầu

oBước 3: Nhập chứng từ phát sinh

oBước 4: Xem báo cáo

oBước 5: Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế

Đối với đơn vị đã sử dụng MISA SME.NET 2012 nâng cấp lên MISA SME.NET 2015:

oBước 1: Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015

oBước 2: Nhập chứng từ phát sinh

oBước 3: Xem báo cáo

oBước 4: Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế