Nhập chứng từ phát sinh

Navigation:  4. Các bước bắt đầu sử dụng MISA SME.NET2015 >

Nhập chứng từ phát sinh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi đã nhập các thông tin ban đầu như danh mục, số dư ban đầu, NSD đã sẵn sàng để nhập các chứng từ phát sinh vào phần mềm.

Xem hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ:

1.Quỹ

2.Ngân hàng

3.Mua hàng

4.Bán hàng

5.Quản lý hóa đơn

6.Kho

7.Công cụ dụng cụ

8.Tài sản cố định

9.Tiền lương

10. Thuế

11. Giá thành

12.Tổng hợp