Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho đối tượng tập hợp chi phí

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Chi phí dở dang > Chi phí dở dang cho Đối tượng tập hợp chi phí >

Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho đối tượng tập hợp chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho từng đối tượng tập hợp chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí.

Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Bước 1: Khai báo danh mục đối tượng tập hợp chi phí

oVào menu Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí

oNhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải trên màn hình danh sách và chọn Thêm

HDSD_Danhmuc_DoituongTHCP_THCPLoaiSanpham_01

oKhai báo thông tin cần thiết, nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Bước 2: Nhập chi phí dở dang

oCách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Chi phí dở dang, tích chọn tiêu chí Đối tượng tập hợp chi phí, sau đó chọn chức năng Nhập chi phí trên thanh công cụ:

HDSD_menuNghiepvu_CPdodang_khaibaoCPdodangdauky_phan1_01

Nhập chi phí dở dang của từng khoản mục chi phí, tương ứng với từng đối tượng tập hợp chi phí.

Trường hợp muốn nhập chi phí dở dang chi tiết theo từng yếu tố chi phí, kế toán tích chọn vào thông tin Nhập chi tiết theo các yếu tố chi phí:

HDSD_menuNghiepvu_Nhapsodubandau_CPdodang_khaibaoCPdodang_phan2_01

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

oCách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Chi phí dở dang

Tích chọn mục Đối tượng tập hợp chi phí

Nhấn chọn chức năng Nhập khẩu từ excel icon_nhapkhautuexcel_01 trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

HDSD-menuNV_nhapsodubandau_Sodutk_ngoaite_b2

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoản