Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R45 > Cải tiến việc quản lý hóa đơn để tránh gặp tình trạng hóa đơn đã phát hành hoặc in ra rồi nhưng vẫn được xóa hoặc sửa thông tin hóa đơn

Cải tiến việc quản lý hóa đơn để tránh gặp tình trạng hóa đơn đã phát hành hoặc in ra rồi nhưng vẫn được xóa hoặc sửa thông tin hóa đơn


1. Mục đích

Cải tiến việc quản lý hóa đơn để tránh gặp tình trạng hóa đơn đã phát hành nhưng vẫn được xóa hoặc sửa thông tin hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R45, đối với hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử, kế toán có thể bỏ tích Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hoá đơn trong Hệ thống\Tuỳ chọn\Tùy chọn chung, sau đó sửa hoặc xoá hoá đơn đã phát hành dẫn tới sai lệch báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và các bảng kê thuế đã nộp.
  • Từ phiên bản R45, khi hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử, nếu bỏ tích Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hoá đơn trong Hệ thống\Tuỳ chọn\Tùy chọn chung. Phần mềm sẽ không cho phép sửa/xóa các chứng từ/hóa đơn đã phát hành, bao gồm:
   • Chứng từ bán hàng kèm hóa đơn
   • Chứng từ giảm giá hàng bán
   • Chứng từ trả lại hàng mua
   • Hóa đơn/Hóa đơn điều chỉnh
   • Phiếu xuất hàng cho chi nhánh khác (trường hợp trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung có tích Quản lý phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho đại lý giống hóa đơn)
   • Chuyển kho kiêm vận chuyển nội bộ, Chuyển kho gửi bán đại lý (trường hợp trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung có tích Quản lý phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho đại lý giống hóa đơn)
   • Chứng từ Xóa hóa đơn
  • Nếu nhấn Xóa, phần mềm sẽ cảnh báo:

  • Nhấn Sửa phần mềm sẽ không cho phép sửa lại các thông tin:
   • Ngày hóa đơn, Mẫu số hóa đơn, Số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn
   • Bỏ tích Lập kèm hóa đơn
   • Sửa loại chứng từ, phần mềm sẽ cảnh báo và không cho phép đổi loại:

     Xem thêm