Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R45 > Theo Quyết định số 1686/QĐ-BTC, NSD mong muốn phần mềm thay đổi thông tin của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng đúng quy định

Theo Quyết định số 1686/QĐ-BTC, NSD mong muốn phần mềm thay đổi thông tin của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng đúng quy định


1. Mục đích

Cập nhật thông tin của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế tỉnh Quảng Ninh theo các thay đổi được đề cập đến tại Quyết định số 1686/QĐ-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R45: Phần mềm cập nhật lại danh mục Cơ quan thuế cấp cục theo đúng quy định tại Quyết định số 1686/QĐ-BTC:
Danh mục Cơ quan thuế cập cục được cập nhật trên các giao diện sau:
 • Tờ khai lần đầu của tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTKT)
 • Tờ khai bổ sung của các tờ khai sau:
  • Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTKT);
  • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (02/GTGT);
  • Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT);
  • Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04-GTGT);
  • Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN);
  • Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB);
  • Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN).Xem thêm