Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R45 > Kế toán muốn phần mềm có hướng dẫn rõ ràng cách xử lý khi phát hành hóa đơn trùng với số hóa đơn đã được phát hành trước đó

Kế toán muốn phần mềm có hướng dẫn rõ ràng cách xử lý khi phát hành hóa đơn trùng với số hóa đơn đã được phát hành trước đó


1. Mục đích

Hướng dẫn kế toán một cách rõ ràng cách xử lý khi phát hành hóa đơn trùng với số hóa đơn đã được phát hành trước đó.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R45: Khi phát hành hóa đơn trùng với số hóa đơn đã có trên Cloud, chương trình chỉ hiển thị cảnh báo mà không có hướng dẫn cụ thể cách thức xử lý.
  • Từ phiên bản R45, Khi phát hành hóa đơn trùng với số hóa đơn đã có trên Cloud, chương trình hiển thị cảnh báo chỉ rõ cách thức xử lý tình huống bị trùng hóa đơn. Cho phép Kế toán cập nhật được thông tin hóa đơn trên phần mềm trùng khớp với hóa đơn trên Cloud để có thể tiếp tục phát hành hóa đơn.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Xem thêm