Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R45 > Khi phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt: cần có hướng dẫn để KH biết được làm thế nào để cấp được số hóa đơn

Khi phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt: cần có hướng dẫn để KH biết được làm thế nào để cấp được số hóa đơn


1. Mục đích

Thay đổi giao diện và cách đáp ứng giúp Kế toán dễ dàng thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R45: Giao diện Cấp số hóa đơn khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt đang không ghi rõ từng bước cần thực hiện, nên Kế toán không biết phải làm thế nào để cấp được số hóa đơn.
1. Thay đổi giao diện Cấp số hóa đơn: Ghi rõ từng bước cần thực hiện.
2. Khi chưa cấp số hoá đơn, phần mềm sẽ ẩn thông tin Tiếp theo để giúp kế toán kiểm tra được và hạn chế thao tác không cần thiết khi chưa cấp số hóa đơn

  • Khi tất cả các hoá đơn đã được cấp số hoá đơn thì sẽ hiển thị Tiếp theo.

 Xem thêm